» Kế Toán Nâng Cao » Kiểm Toán » Những sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán

Những sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán

Lượt Xem: 328

1. Tiền mặt:

·         Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.

·         Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.

·         Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.

·         Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không không lưu lại đầy đủ; nội dung chi không đúng hoạt động kinh doanh.

·         Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng.

·         Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…

·         Thủ quỹ có quan hệ gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng.

·         Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.

·         Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …)

·         Hoạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.

·         Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.

·         Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.

·         Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ.

·         Cuối kì không đánh giá lại ngoại tệ hoặc đánh giá không theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng vào thời điểm cuối năm.

·         Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.

·         Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.

2. Tiền gửi ngân hàng

·          

o    Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời.

o    Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng.

o    Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với ngân hàng, với các bảng cân đối số phát sinh.

o    Phản ánh không hợp lí các khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…

o    Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của các đơn vị không trùng nhau.

o    Không theo dõi nguyên tệ đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.

o    Chưa đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm hoặc áp dụng sai tỷ giá đánh giá lại.

o    Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.

·         3. Đầu tư tài chính ngắn hạn

o    Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán.

o    Không tiến hành trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

o    Không hạch toán lãi lỗ kinh doanh chứng khoán hoặc hạch toán khi chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

o    Đầu tư ngắn hạn khác không mang tính chất đầu tư mà là các khoản phải thu khác (thu tiền chi phân phối sai chế độ cho cán bộ công nhân viên).

o    Cuối kì không đánh giá lại dự phòng để hoàn nhập dự phòng hoặc trích thêm.

o    Không có bằng chứng chứng từ hợp lệ chứng minh cho khoản đầu tư.

o    Không có xác nhận của đối tượng nhận đầu tư về khoản đầu tư của Công ty.

4. Các khoản phải thu của khách hàng

o    Không bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ không cùng đối tượng.

o    Chưa có sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu.

o    Cùng một đối tượng nhưng theo dõi trên nhiều tài khoản khác nhau.

o    Quy trình phê duyệt bán chịu không đầy đủ, chặt chẽ: chưa có quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn thanh toán…

o    Chưa tiến hành đối chiếu hoặc đối chiếu công nợ không đầy đủ vào thời điểm lập Báo cáo tài chính.

o    Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất tài khoản phải thu, hạch toán các khoản phải thu không mang tính chất phải thu thương mại vào TK131.

o    Cơ sở hạch toán công nợ không nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó đối chiếu công nợ không khớp số.

o    Hạch toán giảm công nợ phải thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

o    Ghi nhận các khoản trả trước cho người bán không có chứng từ hợp lệ. Các khoản đặt trước tiền hàng cho người bán hoặc có mối quan hệ kinh tế lâu dài, thường xuyên với các tổ chức kinh tế khác nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên.

o    Ghi nhận tăng phải thu không phù hợp với ghi nhận tăng doanh thu. Công tác luân chuyển chứng từ từ bộ phận kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu khi bán hàng không có chứng từ kho như phiếu xuất hàng…

o    Không lập dự phòng đối với những khoản nợ quá hạn.

o    Cuối kỳ chưa đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.

o    Không phân loại tuổi nợ, không có chính sách thu hồi, quản lý nợ hiệu quả.

o    Các khoản xóa nợ chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Không theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.

o    Không hạch toán lãi thanh toán nợ quá hạn.

o    Chưa tiến hành phân loại các khoản phải thu theo quy định mới: phân loại dài hạn và ngắn hạn.

o    Hạch toán phải thu không đúng kì, khách hàng đã trả nhưng chưa hạch toán.

o    Theo dõi khoản thu các đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác định chi tiết từng đối tượng để có biện pháp thu hồi.

o    Chưa lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc lập dự phòng nhưng trích thiếu hoặc trích thừa, vượt quá tỉ lệ cho phép.

o    Hồ sơ lập dự phòng chưa đầy đủ theo quy định.

o    Không thành lập hội đồng xử lý công nợ khó đòi và thu thập đầy đủ hồ sơ các khoản nợ đã xóa nợ cho người mua.

o    Tổng mức lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi lớn hơn 20% tổng dư nợ phải thu cuối kì.

o    Cuối kì chưa tiến hành đánh giá lại để hoàn nhập dự phòng hay trích thêm.

5. Phải thu khác

o    Không theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác.

o    Chưa tiến hành đối chiếu các khoản phải thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý không có biên bản kiểm kê, không xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.

o    Hạch toán vào TK 1388 một số khoản không đúng bản chất.

o    Không phân loại các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.

6. Hàng tồn kho

o    Không kiểm kê HTK tại thời điểm 31/12 năm tài chính.

o    Ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.

o    Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.

o    Ghi nhận nhập kho không có hóa đơn chứng từ hợp lệ: mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định (thu mua hàng nông sản chỉ lập bảng kê mà không viết hóa đơn thu mua hàng nông sản theo quy định của Bộ tài chính).

o    Không làm thủ tục nhập kho cho mỗi lần nhập mà phiếu nhập kho gộp chung cho cả một khoảng thời gian dài.

o    Không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.

o    Chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng cân đối kế toán.

o    Không tách biệt thủ kho, kế toán HTK, bộ phận mua hàng, nhận hàng.

o    Lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.

o    Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, các chỉ tiêu không nhất quán…

o    Không lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu xuất kho, không viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất.

o    Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác giá trị trên hóa đơn và các chi phí phát sinh.

o    Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.

o    Quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.

o    Chưa lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.

o    Không lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.

o    Không lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho, mua hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.

o    Hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn phiếu nhập lại vật tư.

o    Hạch toán hàng tồn kho giữ hộ vào TK152 mà không theo dõi trên tài khoản ngoài bảng 002.

o    Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không được xuất ra khỏi sổ sách.

o    Khi lập BCTC hợp nhất HTK ở tài khoản 136,138 tại chi nhánh không được điều chỉnh về TK 152.

o    Không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa không hạch toán nhập lại kho.

o    Hạch toán sai: HTK nhập xuất thẳng không qua kho vẫn đưa vào TK 152, 153.

o    Không hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán chi phí vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.

o    Phương pháp tính giá xuất kho, xác định giá trị sản phẩm dở dang chưa phù hợp hoặc không nhất quán.

o    Phân loại sai TSCĐ là hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ), không phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

o    Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không phù hợp, không nhất quán; không cóa bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.

o    Không trích lập dự phòng giảm giá HTK hoặc trích lập không dựa trên cơ sở giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Trích lập dự phòng không đủ hồ sơ hợp lệ.

o    Chưa xử lý vật tư, hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.

o    Chưa theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa…

o    Chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với khách hàng về HTK nhận giữ hộ.

o    Hạch toán nhập xuất HTK không đúng kì.

o    Đơn giá, số lượng HTK âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước khi viết phiếu nhập kho.

o    Xuất kho nội bộ theo giá ấn định mà không theo giá thành sản xuất.

o    Xuất kho nhưng không hạch toán vào chi phí.

o    Xuất vật tư cho sản xuất chỉ theo dõi về số lượng, không theo dõi về giá trị.

o    Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý phế phẩm.

o    Không theo dõi hàng gửi bán trên TK hàng tồn kho hoặc giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng mà chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.

o    Hàng gửi bán đã được chấp nhận thanh toán nhưng vẫn để trên TK 157 mà chưa ghi nhận thanh toán và kết chuyển giá vốn.

o    Công cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân bổ vào chi phí.

7. Tạm ứng

o    Chưa theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng.

o    Chênh lệch số kế toán và biên bản đối chiếu tạm ứng.

o    Chữ kí trên biên bản đối chiếu tạm ứng khác chữ kí trên biên bản chấm công, bản thanh toán lương.

o    Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng không ghi rõ thời hạn hoàn ứng, số tiền, lý do sử dụng, không có chữ kí của kế toán trưởng.

o    Công nợ tạm ứng cho cán bộ công nhân viên đã chuyển công tác vẫn chưa được thu hồi.

8. Thuế GTGT được khấu trừ

o    Kê khai khấu trừ thuế GTGT những hàng hóa không chiu thuế GTGT.

o    Chênh lệch sổ sách và tờ khai thuế, không giải thích được nguyên nhân.

o    Kê khai, hạch toán khấu trừ đối với hóa đơn GTGT trực tiếp hoặc hóa đơn không chịu thuế GTGT, hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp.

o    Hàng mua được giảm giá chưa hạch toán giảm VAT đầu vào.

o    Kê khai thiếu hay sai hóa đơn, hóa đơn không đúng mẫu BTC quy định hoặc mẫu hóa đơn tự in đã đăng kí với Bộ tài chính.

o    Kê khai thuế đầu vào được khấu trừ đối với cả bộ phận nguyên vật liệu sản xuất dùng cho sản xuất hàng hóa chịu VAT trực tiếp.

o    Hạch toán khấu trừ thuế VAT đầu vào lớn hơn đầu ra phải nộp, để số âm trên BCTC.

9. Hàng gửi bán

o    Hàng gửi bán chưa được chấp nhận thanh toán nhưng đã hạch toán tăng doanh thu.

o    Chưa hạch toán hàng gửi bán bị trả lại.

o    10. Cầm cố, kí quỹ, kí cược

o    Chưa có hóa đơn chứng từ, hợp đồng, cam kết hợp lệ.

o    Nội dung các khoản kí quỹ, kí cược không rõ ràng.

o    Chưa có đối chiếu xác nhận số dư với bên nhận kí quỹ, kí cược ngày khóa sổ kế toán cuối năm.

o    Hạch toán sai khoản cầm cố, kí quỹ, kí cược vào tài khoản phải thu khác 138.

o    Không theo dõi chi tiết từng loại.

12. Tài sản cố định thuê tài chính

o    Không mở sổ theo dõi TSCĐ thuê tài chính

o    Thiếu hợp đồng thuê.

o    Phân loại nhầm TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động.

o    Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, hạch toán khấu hao TSCĐ thuê tài chính không đúng theo hợp đồng thuê.

o    Không theo dõi hoặc phân bổ tiền lãi thuê vào chi phí các kì không theo tiêu tức hợp lí. Hạch toán lãi vay TSCĐ thuê tài chính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính.

13. Góp vốn liên doanh

·         Không có hồ sơ, hợp đồng góp vốn.

·         Không có đối chiếu số dư với đơn vị nhận vốn góp liên doanh.

·         Góp vốn không theo hợp đồng liên doanh.

·         Góp vốn liên doanh bằng tài sản nhưng không có biên bản bàn giao nhận tài sản, đánh giá lại tài sản.

·         Khi tham gia góp vốn liên doanh không nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của đối tác, dẫn đến công ty liên doanh bị lỗ, đơn vị góp vốn sẽ bị chia lỗ tương ứng với tỷ lệ góp vốn.

14. Xây dựng cơ bản dở dang

·         Chi phí XDCB dở dang cuối kì xác định chưa phù hợp, chỉ trên cơ sở ước tính.

·         Không có kế hoạch, dự toán thiết kế cho công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn TSCĐ,…

·         Không chi tiết các khoản đầu tư XDCB cuối kì là của công trình nào.

·         Chi phí XDCB dở dang tồn đọng từ nhiều kì chưa được xử lý, đầu tư tiếp…

·         Thủ tục đầu tư chưa đầy đủ: không có quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán, không tổ chức đấu thầu, chào hàng…

·         Hồ sơ, chứng từ đầu tư thanh toán tiền chưa chặt chẽ: mua thiết bị không có hóa đơn, chi trả tiền cho đối tác nước ngoài, không thực hiện thanh toán qua NH.

·         Khoản chi cho hoạt động XDCB không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

·         Giá trị trên Báo cáo chi tiết đầu tư từng công trình chênh lệch với sổ kế toán.

·         Thực hiện sửa chữa lớn không có phê duyệt của Tổng công ty/đạt tỷ lệ thấp.

·         Hạch toán sai: chi phí sửa chữa lớn không ghi tăng nguyên giá mà đưa vào chi phí SXKD trong kì.

·         Phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí khấu hao vào giá trị công trình chưa hợp lý, không có tiêu thức phân bổ thích hợp.

·         Công trình hoàn thành bàn giao đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hạch toán tăng TSCĐ, chưa trích khấu hao.

·         Hạch toán vào chi phí XDCB dở dang những chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hoặc tập hợp thiếu.

·         Sửa chữa lớn không có kế hoạch, không dự trù kinh phí. Sửa chữa khi không có phiếu báo hỏng, khi hoàn thành không có quyết toán kinh phí sửa chữa, biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao.

15. Phải thu nội bộ

·         Không có biên bản đối chiếu công nợ với đối tượng nợ tại thời điểm cuối năm. Số liệu trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên biên bản đối chiếu với công nợ nội bộ.

·         Không theo dõi chi tiết từng đối tượng có quan hệ thanh toán với đơn vị.

·         Hạch toán phải thu nội bộ khi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

·         Hạch toán phải thu nội bộ không đúng kì.

·         Bù trừ công nợ phải thu, phải trả nội bộ không đúng đối tượng hoặc cùng đối tượng nhưng không bù trừ khi lập bảng cân đối.

·         Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập, không mang tính chất thu chi hộ.

·         Bù trừ công nợ với bên thứ ba không có biên bản.

·         Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập.

16. Chi phí SXKD dở dang

·         Hạch toán vào chi phí một số khoản không phù hợp nội dung, tính chất.

·         Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang không nhất quán giữa các kì kế toán.

·         Không có biên bản kiểm kê khối lượng XDCB dở dang cuối kì.

·         Không hạch toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh hoặc hạch toán 1 số khoản vượt mức quy định.

·         Hạch toán vào chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

·         Hạch toán chi phí không đúng kì.

·         Sản phẩm đã hoàn thành nhưng không cần kết chuyển.

17. Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển

·         Phân bổ chi phí trả trước chưa hợp lí và không nhất quán.

·         Chưa có chính sách phân bổ chi phí trả trước.

·         Chưa mở sổ theo dõi từng loại chi phí thực tế phát sinh, nội dung từng loại chi phí chưa rõ ràng, cụ thể.

·         Đưa chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào chi phí chờ kết chuyển mà không phân bổ vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh phù hợp theo quy định, TK 142 còn số dư.

·         Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn chưa phù hợp.

·         Chi phí liên quan đến nhiều kì nhưng không phân bổ hoặc phân bổ theo tiêu thức không phù hợp, nhất quán.

·         Gác lại chi phí không theo tiêu thức nhất định.

18. Đầu tư dài hạn

·         Chưa tiến hành đánh giá lại số chứng khoán tại ngày kết thúc năm tài chính, khóa sổ và lập báo cáo.

·         Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư.

·         Chưa lập dự phòng cho các khoản chứng khoán giảm giá tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Lập dự phòng không có cơ sở.

·         Không có cơ sở chứng minh cho khoản đầu tư.

·         Số liệu trên sổ kế toán và bảng cân đối không khớp nhau.

·         Không có xác nhận của bên nhận đầu tư về khoản đầu tư.

19. Chi sự nghiệp

·         Số liệu trên sổ sách kế toán không khớp với số liệu trên Bảng cân đối.

·         Chi sự nghiệp không được hạch toán vào TK 161 mà hạch toán giảm nguồn kinh phí sự nghiệp.

·         Ghi giảm chi sự nghiệp mà không có biên bản nghiệm thu quyết toán của cơ quan chủ quản.

·         Cuối niên độ kế toán không chuyển chi sự nghiệp năm nay sang chi sự nghiệp năm trước.

·         TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp không được hạch toán tăng chi sự nghiệp, khấu hao TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp không được hạch toán giảm chi sự nghiệp mà hạch toán vào chi phí hoặc hạch toán nhưng không đúng, không đủ.

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.Vay ngắn hạn, vay dài hạn

·         Không theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn lại phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay, từng mục đích vay.

·         Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng cho khoản mục vay không hợp lý và nhất quán. Không tính toán tiền lãi vay mà hạch toán trên cơ sở thông báo của ngân hàng.

·         Chứng từ gốc vay và chứng từ thanh toán không đầy đủ và hợp lệ. Khi vay không đầy đủ phiếu thu, giấy báo Có NH hoặc chứng từ thanh toán, khi thanh toán không có phiếu chi hoặc giấy báo Nợ NH hoặc những chứng từ này thiếu các yếu tố và chữ kí của những người có liên quan. Khế ước vay không ghi rõ thời hạn trả nợ.

·         Chênh lệch khế ước nhận nợ với chứng từ thu tiền, nhận hàng hóa, tài sản hay các nghiệp vụ trả lãi, trả nợ gốc với chứng từ thanh toán, chi tiền.

·         Hạch toán không đầy đủ và không chính xác lãi tiền vay phải trả trong năm theo hợp đồng vay vốn và khế ước nhận nợ.

·         Hạch toán vào chi phí vượt quá số tiền lãi vay phải trả thực tế trong năm.

·         Hạch toán tiền lãi vay vào các đối tượng chi phí chưa đúng quy định: hạch toán vào chi phí sản xuất chung mà không phản ánh vào chi phí tài chính.

·         Phân loại sai các khoản vay ngắn hạn sang vay dài hạn và ngược lại.

·         Quản lý và hạch toán tiền vay và tiền lãi vay chưa phù hợp: hạch toán lãi tiền vay vào chi phí XDCB hoặc tăng nguyên giá TSCĐ mà không hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính.

·         Ghi chép số liệu vay ngắn hạn, dài hạn chưa đầy đủ so với số thực tế phát sinh. Chưa hạch toán giảm tiền vay được xóa nợ.

·         Hạch toán lãi vay của đơn vị ngoài hoặc cán bộ công nhân viên vượt quá 1,2 lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm vay.

·         Chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đúng các khoản vay dài hạn nếu đến hạn trả sang nợ dài hạn đến hạn trả theo quy định tại 31/12 theo như kế hoạch trả nợ được ghi trong hợp đồng vay dài hạn.

·         Chưa kí hợp đồng vay vốn với cán bộ công nhân viên và chưa có bản đối chiếu khoản vốn vay của cán bộ công nhân viên.

·         Sử dụng vốn vay không đúng mục đích ghi trong hợp đồng vay.

·         Khả năng thanh toán các khoản vay của đơn vị thấp, đơn vị thường xuyên phải đảo nợ để thanh toán nợ vay đến hạn.

·         Nhầm lẫn giữa chi phí đi vay được vốn hóa và không được vốn hóa.

·         Chưa đánh giá lại số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên NH tại thời điểm lập BCTC hoặc không theo tỷ giá thực tế tại thời điểm cuối năm.

·         Chưa đối chiếu số dư các khoản vay tại thời điểm 31/12. Số đối chiếu và số sổ sách có chênh lệch do chưa hạch toán lãi vay chưa trả được vào gốc vay.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Kiểm toán chi phí trả trước

Kiểm toán chi phí trả trước

Ngày:

Kiểm toán Hàng tồn kho

Kiểm toán Hàng tồn kho

Ngày:

Quản trị thực hiện công việc

Quản trị thực hiện công việc

Ngày:

Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền

Ngày:

Xây dựng Bản mô tả công việc

Xây dựng Bản mô tả công việc

Ngày:

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Ngày:

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Ngày:

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 940

Hôm qua: 1830

Tuần này: 9812

Tuần trước: 14082

Tháng này: 25422

Năm nay: 366875

Tổng truy cập: 369428

X