» Kế Toán Nâng Cao » Kế Toán Xây Dựng » Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Lượt Xem: 611

Ủy nhiệm lập hóa đơn

–       Trường hợp khi tham gia đấu thầu doanh nghiệp có hồ sơ năng lực yếu không đủ điều kiện đảm bảo dự thầu => phải liên danh với 1 đơn vị khác đủ năng lực đấu thầu để thưc hiện 1 dự án nào đó

–       Trong hồ sơ đấu thầu, Hợp Đồng Liên danh cũng nói đến: Trách nhiệm các thành viên, việc phân chia khối lượng giữa các thành viên, giá trị công việc, sử dụng tên, Người đại diện, Tài khoản giao dịch, Hình thức, trách nhiệm nghiệm thu, thanh toán giữa Liên danh với chủ ĐT, giữa các thành viên Liên danh với chủ đầu tư ...

–       Vậy cần Xác định đơn vị xuất hóa đơn trong hợp đồng liên danh

***Căn cứ:

1.      Luật Đấu thầu năm 2013

2.      Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

3.      Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

= > Theo đó:

– Tại Điều 51 Luật Đấu thầu 2013: "Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh".

–       Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh

–       Căn cứ Văn bản của pháp luật về đấu thầu, đối với hợp đồng liên danh các bên sẽ tiến hành tự thỏa thuận với nhau về hồ sơ thầu, phân công trách nhiệm, nguyên tắc trong văn bản thỏa thuận liên danh 

+++ Trừơng hợp: phát sinh liên danh

+++  Ví dụ 01: Xuất hoá đơn cho công trình ký kết với liên doanh của 2 cty. Khi đấu thầu và ký kết hợp đồng thì A và B có ký với nhau thoả thuận liên doanh, nêu rõ rõ tỷ lệ phần việc các bên sẽ làm. A là đại diện liên doanh và sẽ sử dụng số tài khoản của A để thực hiện các GD với CĐT. Như vậy, B sẽ xuất hoá đơn cho CĐT hay cho A? (B không là nhà thầu phụ của A)

 + Về khối lượng công việc được thể hiện cụ thể phần việc các bên trên hợp đồng và báo giá dự toán liên danh về giá trị & khối lượng, quyết toán giá trị với chủ đầu tư

+ Về Xuất  hóa đơn khối lượng công việc của bên nào thì bên đó hoàn thành thủ tục và xuất hóa đơn

–       Biên bản nghiệm thu

–       Xác nhận khối lượng

–       Quyết toán khối lượng

–       Xuất hóa đơn của các bên liên danh cho chủ đầu tư

– Công ty A xuất  hóa đơn cho chủ đầu tư phần việc của công ty A, còn Công ty B Xuất hóa đơn cho CĐT, Công ty A nhận tiền và chuyển lại cho Công ty B theo phương thức như thanh toán 3 bên theo Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 & số tiền Công ty A nhận dc theo dõi như khoản thu chi hộ:

– Công ty B: Nợ 1388 chi tiết Công ty A/Có 131CĐT => nhận tiền Công ty A chuyển khoản  ghi Nợ 112/Có 1388 chi tiết Công ty A.

– Công ty A : Nợ 112 /Có 131CĐT phần giá trị bên công ty A thi công, Có 3388 phần giá trị khối lượng thanh toán của công ty B => Chuyển tiền Công ty B ghi Nợ 3388 chi tiết B/Có 112.

+ Về Thanh toán: chủ đầu tư chuyển khoản về đại diên 1 doanh nghiệp trên  hợp đồng liên doanh hoặc thanh toán đúng giá trị các đối tượng liên danh

+++  Ví dụ 02: Liên danh công ty A-B trúng thầu. 
– Thỏa thuận liên danh: A là công ty đứng đầu liên danh  phần việc: A 80%; B 20%.
– Trong thỏa thuận liên danh có ghi: Mọi khối lượng công việc thanh toán: chuyển khoản hoàn toàn về công ty A.

B tiến hành làm thủ tục Ủy Nhiệm cho A Xuất hóa đơn:

–       khoản 9 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: “9. Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn.”

++ Bên ủy nhiệm: Lập Văn bản ủy nhiệm xuất hóa đơn + Khai thuế GTGT & nộp thuế theo quy định

++ Bên nhận ủy nhiệm: + Nhận Văn bản ủy nhiệm xuất hóa đơn + Lập hóa đơn GTGT + Không phải kê khai thuế cho hóa đơn lập ủy nhiệm xuất hộ này + BA26/ AC như bình thường

–       Điểm c, khoản 4, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: “c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”

–       Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Điều 17 - Ủy nhiệm lập hóa đơn) ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn..

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.

5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.

6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn (trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm) hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Ngày:

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

Ngày:

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Ngày:

Kế toán bảo hành công trình

Kế toán bảo hành công trình

Ngày:

Kế Toán Xây Dựng

Kế Toán Xây Dựng

Ngày:

Lập Định mức chi phí máy thi công

Lập Định mức chi phí máy thi công

Ngày:

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Ngày:

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Ngày:

Chi phí nhân công trong xây dựng

Chi phí nhân công trong xây dựng

Ngày:

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là gì?

Ngày:

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Ngày:

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Ngày:

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Ngày:

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Ngày:

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Ngày:

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Ngày:

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Ngày:

Thuê máy thi công

Thuê máy thi công

Ngày:

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Ngày:

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Ngày:

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Ngày:

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Ngày:

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Ngày:

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Ngày:

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Ngày:

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Ngày:

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Ngày:

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Ngày:

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Ngày:

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Ngày:

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Ngày:

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Ngày:

Vãng lai nội tỉnh

Vãng lai nội tỉnh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2670

Hôm qua: 1919

Tuần này: 7055

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61430

Năm nay: 61431

Tổng truy cập: 470003

X