» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Lượt Xem: 851

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

–        Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421 trên sổ sách theo luật kế toán và theo luật thuế như thế nào mới phù hợp

–        Số liệu chênh lệch xác định như thế nào phù hợp chế độ kế toán và chế độ thuế?

--->Tình huống: Năm 2018, Cơ quan thuế phạt hành chính của năm 2017 là 50.000.000, Kế toán đã hạch toán vào Nợ TK 4211/ Có TK 112: 50.000.000.
Trong năm 2018

–        Công ty lỗ: 100.000.000.

–        Trên TK 4212 có số dư Nợ là 100.000.000

–        Trên Bảng cân đối phát sinh thể hiện số dư của 2 tài khoản:

+ Dư Nợ TK 4211: 50.000.000
+ Dư Nợ TK 4212: 100.000.000

Đầu năm 2019 kết chuyển bút toán 421 như thế nào? Cách hạch toán?

---> Giải đáp tình huống:

***Căn cứ:

–        Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

–        Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội ngày  31/12/2013 Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

–        Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày  14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

–        Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

-->Theo đó:

–        Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.

–        Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;

---> Như vậy các khoản phạt vi phạm và phạt hành chính khác được hạch toán vào TK 811:

Hạch toán

Kết chuyển

Sổ sách

Quyết toán thuế TNDN

Chuyển lỗ

Hạch toán

---> Phướng pháp 01: theo chuẩn mực Kế toán Kiểm toán

---> Thông báo phạt:

Nợ TK 811/ Có TK 3339 = 50 triệu

---> Nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu

 

---> Kết chuyển vào chí phí tính lãi lỗ:

+ Nợ TK 911/ Có TK 811 = 50 triệu

+ Nợ TK 4212/ Có TK 911 = 50 triệu

 

 

- Số dư Nợ TK 4212 (CĐPS, KQKD) = 150 triệu

- Xuất toán B4=50 triệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm làm tăng thu nhập tính thuế

 - Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi

- B12-13=100 triệu được Chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

 - 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

 - Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019

Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 150 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

 

--- > Như vậy kết chuyển lãi lỗ theo luật kế toán như bình thường

--- > Lập theo phương pháp này:

Cuối năm 2018:

–          Dư Nợ TK 4211 =0

Dư Nợ TK 4212= 150 triệu

---> Phướng pháp 02: theo hướng dẫn cơ quan thuế phương pháp loại trực tiếp

---> Thông báo phạt:

Nợ TK 4211/ Có TK 3339 = 50 triệu

---> Nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu

Hoặc làm tắt luôn:

Nợ TK 4211/ Có TK 111,112 = 50 triệu

 

 

---> Không Kết chuyển

- Số dư:

+ Nợ TK 4212 (CĐPS, KQKD) = 100 triệu

+ Nợ TK 42121 (CĐPS, KQKD) = 50 triệu

---> Không nhập B4=0

- Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi

- 100 triệu được Chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

 - 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

- Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019

Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 100 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

 

Cuối năm 2018:

–          Dư Nợ TK 4211 =50

Dư Nợ TK 4212= 100 triệu*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2569

Hôm qua: 1919

Tuần này: 6954

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61329

Năm nay: 61329

Tổng truy cập: 469901

X