» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Lượt Xem: 1096

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

–        Doanh nghiệp mua hàng về bán thẳng người mua mà không nhập kho thì hạch toán như thế nào?

–        Định khoản nghiệp vụ như thế nào?

Đặc điểm kinh doanh thương mại

*** Khái niệm :

+++ Thương mại là khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thượngmại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế xã hội

* Kinh doanh thương mại có một số dặc điểm sau :

–        Đặc điểm hoạt động: hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động gồm các quá trình mua bán , trao đổi và dự trữ hàng hoá

–        Đặc điểm về hàng hoá : hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư , sản phẩm có hình thái vật chất hơặc không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về (hoặc hình thành từ các nguồn khác) với mục đích để bán. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại được hình thành chủ yếu do mua ngoài. Ngoài ra hàng hóa còn có thể được hình thành do nhận góp vốn liên doanh , do thu nhập liên doanh, do thu hồi nợ. Hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại có thể được phân loại theo các tiêu thức như sau :

+++ Phân theo nghành hàng :

             * Hàng hoá vật tư, thiết bị (tư liệu sản xuất klinh doanh)

             * Hàng hoá công nghệ phẩm tiêu dùng

             * Hàng hoá lương thực, thực phẩm  chế biến

+ Phân theo nguồn hình thành gồm : hàng hoá thu mua trong nước, hàng nhập khẩu, hàng nhận góp vốn liên doanh…

- Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá : lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại có thể theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ 

 + Bán buôn là bán cho các tổ chức trung gian vơi số lượng nhiều để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hoá

 + Bán lẻ là việc bán thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng với số lượng ít

- Đặc điểm về sự vận của hàng hoá : sự vận động của hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại  không giống nhau, tuỳ thuộc nguồn hàng hay nghành hàng. Do đó chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá cũng không giống nhau giữa các loại hàng  

**** Các phương thức bán hàng, thời điểm ghi nhận hàng bán.

a. Khái niệm

–  Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh tương mại, là quy trinh vốn của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ, doanh nghiệp nắm được quyền sở hữu về tiền tệ hoặc được quyền đòi tiền và mắt quyền sở hữu về hàng hoá.

b. Các phương thức bán hàng

* Bán buôn:

–        Bán buôn qua kho là phương thức bán buôn mà hàng hoá được xuất ra từ kho của doanh nghiệp được thực hiện bởi hai hình thức.

–        Bán buôn qua kho theo hình thức nhận hàng

–        Bán buôn qua kho theo hình thức gửi hàng

–        Bán buôn chuyển thẳng: là hình thức bán buôn hàng hoá được chuyển thẳng từ dơn vị cung cấp tới cho khách hàng của doanh nghiệp.

–        Bán buôn chuyển thẳng theo hình thức nhận hàng

–        Bán buôn chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng

* Bán lẻ:

–  Bán lẻ thu tiền tập chung

–  Bán lẻ thu tiền trực tiếp

* Bán đại lý

c. Giá cả

–  Giá bán là giá trị hợp lý của hàng hoá :  

Giá bán = Giá mua *(1 + % thặng số thương mại)

Giá mua = Giá bán/ ( 1+ % thặng số TM) 

–  Giá xuất kho: Xác định phụ thuộc vào phương pháp tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng trong doanh nghiệp.

–        Phương pháp thực tế đích danh

–        Phương pháp bình quân gia quyền.

–        Nhập trước - xuất trước

–        Nhập sau  - xuất trước

d. Thời điểm ghi nhận hàng bán.

d1.Phạm vi hàng bán

–        Theo quy định hện hành, được coi là hàng bán phải thoả mãn các điều kiện sau:

–        Hàng hoá phải thông qua quá trình mua bán và thanh toán theo một phương thức nhất định.

–        Hàng hoá phải được chuyển quyền sở hữu từ bên bán xang bên mua và người bán đã thu được tiền hoặc một loại hàng hoá khác hoặc được quyền đòi tiền người mua.

–        Hàng hoá bán ra phải thuộc diện kinh doanh.

* Các trường hợp sau được coi là hàng bán:

–        Hàng hoá xuất bán cho các đơn vị nội bộ doanh nghiệp có tỏ chức kế toán riêng

–        Hàng hoá dùng để trao đổi lấy hàng hoá khác không tương tợ về bản chất và giá trị.

–        Doanh nghiệp xuất hàng hoá của mình để tiêu dùng nội bộ

–        Hàng hoá doanh nghiệp mua về và xuất ra làm hàng mẫu

–        Hàng hoá xuất để biếu tặng trả lương, trả thưởng cho cán bộ công nhân viên, chia lãi cho bên góp vốn, đối tác lên doanh.

d2. Quy định kế toán doanh thu trong chuẩn mực số 14:

* Các định nghĩa trong chuẩn mực.

–        Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kết toán doanh nghiệp thu được trong kì từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

–        Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán

* Xác định doanh thu

–        Bán hàng thu bằng tiền:doanh thu là số tiền hoặc tương đương tiền đã thu được đơn vị bán hàng trả chậm, tả góp thì doanh thu là giá bán thu tiền một lần. (giá bán trả ngay)

–        Bán hàng theo phương thức đổi hàng

–        Hàng hoá tương đương thi không tạo ra doanh thu

–        Hàng hoá không tương đương thi doanh thu là giá trị hợp lý của hàng hoá mang về cộng trừ chênh lệch.

* Ghi nhận doanh thu

–        Doanh nghiệp được chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sơ hữu hàng hoá cho người mua.

–        Doanh nghiệp không còn lắm giữ quyền sở hữu hàng như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

–        Doanh thu xác định tương đối chắc chắn

–        Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

–        Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

*** Chứng từ sử dụng

–        Hoá đơn GTGT

–        Hoá đơn bán hàng

–        Phiếu xuất kho: kiêm vận chuyển nội bộ

–        Hợp đồng kinh tế

–        Chứng từ thanh toán phiếu thu, giấy báo có

+++ Bút toán phản ánh giá vốn hàng bán:

Dựa vào hóa đơn đầu vào, phiếu xuất  kho của bên bán, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 632: giá vốn hàng bán. (số tiền thực tế bỏ ra để mua hàng hóa đầu vào, chưa có thuế)

Nợ TK 1331: thuế GTGT đầu vào

          Có TK 111, 112, 331… (tổng giá trị thanh toán hàng hóa)

Với trường hợp nào Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc DN không được khấu trừ thuế GTGT, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (tổng giá trị hàng hóa mua vào + thuế GTGT)

              Có TK 111, 112, 331…: tổng giá trị thanh toán hàng hóa.

Bút toán phản ánh doanh thu :

Dựa vào hóa đơn đầu ra mà DN xuất cho khách hàng, kế toán ghi sổ :

Nợ TK 131, 111, 112: tổng giá trị thanh toán hàng hóa.

          Có TK 511: doanh thu bán hàng (doanh thu chưa có thuế GTGT)

          Có TK 33311: Thuế GTGT phải nộp*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2549

Hôm qua: 1919

Tuần này: 6934

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61309

Năm nay: 61309

Tổng truy cập: 469881

X