» Nghiệp vụ kế toán » Công Nợ Phải thu - Phải trả » Cấn trừ công nợ ba bên

Cấn trừ công nợ ba bên

Lượt Xem: 2141

Cấn trừ công nợ ba bên

–        Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào?

–        Cần những thủ tục gì?

*****Căn cứ:

–        Tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài

–        Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính

–        Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

*****Theo đó:

        – Tại Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015: Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm

a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

 *****Thủ tục:

–        Bảng công nợ chi tiết đã thanh toán và còn nợ của khách hàng

–         Hợp đồng kinh tế ( có ghi rõ phương thức thanh toán nếu chưa có quy định thanh toán bù trừ công nợ thì ký phụ lục hợp đồng bổ sung phương thức thanh toán bù trừ công nợ

–         Thanh lý hợp đồng

–         Biên bản giao hàng hay nghiệm thu, xuất kho

–        Bản đối chiếu công nợ có ký tá xác nhận của hai bên

–         Các chứng từ đã từng thanh toán của hai bên: phiếu chi, ủy nhiệm chi, …….

–         Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

–       Biển bản bù trừ công nợ có ký tá xác nhận của hai bên

–         Phần chênh lệch nếu phải trả phải chuyển khoản qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 *Chi tiết tại: Công văn 3949/TCT-CS ngày 11 tháng 09 năm 2014 Khấu trừ thuế giá trị gia tăng thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3949/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va
(Đ/c: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 136/2014-CV-NVL ngày 23/6/2014 của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba và cấn trừ công nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

“d.1) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

d.3) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày tại công văn số 136/2014-CV-NVL ngày 23/6/2014 của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va, trường hợp năm 2009, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va là chủ đầu tư dự án khu căn hộ A ký hợp đồng tổng thầu với Công ty Kumho Industria Lo., Ltd (Nhà thầu chính) thi công xây dựng dự án khu căn hộ A, tại thời điểm ký hợp đồng các bên chưa lựa chọn được nhà thầu phụ nên không quy định trong hợp đồng. Sau đó, đến năm 2010 Nhà thầu chính ký hợp đồng với Nhà thầu phụ là Công ty thiết bị PCCC Thăng Long thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy và Công ty TNHH SX TM XD Ngũ Thường cung cấp, thi công xây tô, sơn mặt ngoài, chống thấm cho dự án khu căn hộ A trên. Các bên Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ ký thỏa thuận bằng văn bản giữa 3 bên (được lập vào ngày 27/6/2011) đồng ý để Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ qua ngân hàng. Bên cạnh đó, ngày 26/12/2011 các bên Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ ký hợp đồng nguyên tắc với điều khoản Chủ đầu tư bán 02 căn hộ cho nhà thầu phụ (Công ty thiết bị PCCC Thăng Long), phương thức thanh toán là hình thức cấn trừ công nợ, theo đó khi Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu chính thì Chủ đầu tư sẽ cấn trừ vào khoản tiền mà Nhà thầu phụ phải thanh toán do mua căn hộ.

Như vậy thỏa thuận giữa 3 bên ký ngày 27/6/2011 và hợp đồng nguyên tắc ngày 26/12/2011 là một phần không tách rời của hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính; hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và nhà thầu phụ được quy định tại Điều 6 - thời hạn và hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc, do đó việc thanh toán trực tiếp giữa chủ đầu tư và nhà thầu phụ và việc cấn trừ công nợ giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư, giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo thỏa thuận ngày 27/6/2011 đáp ứng được điều kiện thanh toán theo hướng dẫn tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Các bên Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ phải có đủ các thủ tục như biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ giữa các bên, hóa đơn GTGT để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Ngày:

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Ngày:

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Ngày:

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Ngày:

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Ngày:

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Ngày:

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2261

Hôm qua: 1621

Tuần này: 12049

Tuần trước: 15538

Tháng này: 61996

Năm nay: 128439

Tổng truy cập: 537011

X