» Nghiệp vụ kế toán » Tiền Mặt - Tiền Gửi » Chi phí lãi vay đối với trường hợp góp vốn điều lệ

Chi phí lãi vay đối với trường hợp góp vốn điều lệ

Lượt Xem: 2279

Chi phí lãi vay đối với trường hợp góp vốn điều lệ

–        Trường hợp vay tiền để góp vốn điều lệ thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý?

–        Các khoản vay để đi đầu tư cần như thế nào mới được tính vào chi phí hợp lý?

***Căn cứ:

–     Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

–     Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

***Theo đó: chi phí lãi vay chi làm 3 trường hợp

+ Góp vốn điều lệ thiếu so với giấy phép kinh doanh và điều lệ của công ty: khi đi vay có phát sinh chi phí lãi vay phải trả cho: các tổ chức tín dụng hoặc cá nhân, tổ chức khác cho vay

            –        Góp vốn điều lệ thiếu : Vay = VĐL thiếu thì toàn bộ 635 ko là chi phí  hợp lý

            –       Góp vốn điều lệ thiếu : Vay < VĐL thiếu thì toàn bộ 635 ko là chi phí  hợp lý

            –       Góp vốn điều lệ thiếu : Vay > VĐL thiếu thì xuất toán phần giá trị 635 tương ứng phần VĐL bị thiếu , phần vay vượt vẫn là chi phí hợp lý

+Góp vốn điều lệ đầy đủ so với giấy phép kinh doanh và điều lệ của công ty: khi đi vay có phát sinh chi phí lãi vay phải trả cho: các tổ chức tín dụng hoặc cá nhân, tổ chức khác cho vay

–      Nếu lượng tiền mặt và tiền gửi còn nhiều  => chi phí 635 cũng không được tính là chi phí hợp lý, nếu hồ sơ giải trình không hợp lý

–     Nếu lượng tiền mặt và tiền gửi còn nhiều: cho dù đã đã hạch toán phân tác các khoản tiền này vào TK 141,138…  => chi phí 635 cũng không được tính là chi phí hợp lý, nếu hồ sơ giải trình không hợp lý

 = > Do đó:  Nếu tiền mặt, tiền gửi tồn nhiều trên sổ sách mà đi vay cá nhân hoặc ngân hàng để mua văn phòng, xe ô tô, hay khác….thì chi phí lãi vay 635 sẽ bị bóc không được tính là chi phí hợp lý trừ khi có dự án đầu tư có nhu cầu vốn lưu động cao

 ***Kết luận: Qua khảo sát và tiếp các đoàn thanh tra thuế cục, chi cục nhân xét chung là góp vốn điều lệ bị thiếu hay tồn nhiều thì chi phí lãi vay cũng không được chấp nhận là chi phí hợp lý.  Chú ý: khi Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm  Nhập giá giá trị chi phí lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý vào chỉ tiêu [B4]= ? chi phí lãi vay tương ứng phần vốn góp bị thiếu , hoặc tồn nhiều mà vẫn đi vay phát sinh chi phí lãi vay làm tăng thu nhập tính thuế

*Như vậy:

  1. Trường hợp góp vốn điều lệ thiếu phải vay ngân hàng để góp vốn điều lệ: Các khoản vay với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng tiền vay được chuyển để góp vốn điều lệ vào công ty, công ty con thì chi phí trả lãi vay của các khoản vay này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm đối với công ty mẹ và của các công ty con.
  2. Trường hợp đã góp đủ vốn điều lệ doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vốn vào công ty khác bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nhàn rỗi khác (mà không sử dụng vốn vay ngân hàng); đồng thời công ty cũng vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể (không sử dụng cho hoạt động đầu tư vốn vào Công ty khác) thì khoản vốn vay ngân hàng được tính vào chi phí hợp lý nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và mức lãi suất phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

***Chi tiết tại: Công văn 432/TCT-CS ngày 29/01/2011 chi phí lãi vay.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 432/TCT-CS
V/v: chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 6640/CT-THNVDT ngày 11/12/2010 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí lãi vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2.27, Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế".

- Tại Điểm 6, Mục VI, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thu nhập được miễn thuế:

"6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế kiểm tra thực tế hoạt động tại Công ty Nguyễn Nga Lâu để có cơ sở áp dụng pháp luật thuế đối với khoản chi phí lãi vay trong năm của Công ty theo nguyên tắc sau:

- Các khoản vay do Công ty ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng tiền vay được chuyển để góp vốn điều lệ vào công ty con thì chi phí trả lãi vay của các khoản vay này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Nguyễn Nga Lâu và của các công ty con. Cục thuế cần kiểm tra từng hợp đồng vay vốn do Công ty Nguyễn Nga Lâu ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng chuyển về cho công ty con sử dụng để xác định số lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý.

- Trường hợp Công ty Nguyễn Nga Lâu nếu đã góp đủ vốn điều lệ có hoạt động đầu tư vốn vào công ty khác bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nhàn rỗi khác (mà không sử dụng vốn vay ngân hàng); đồng thời công ty cũng vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể (không sử dụng cho hoạt động đầu tư vốn vào Công ty khác) thì khoản vốn vay ngân hàng được tính vào chi phí hợp lý nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và mức lãi suất phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Bình Định được biết và căn cứ vào tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Ngày:

Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn

Ngày:

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay

Ngày:

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Ngày:

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Ngày:

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Ngày:

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Ngày:

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Ngày:

Góp vốn điều lệ

Góp vốn điều lệ

Ngày:

Internet Banking

Internet Banking

Ngày:

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Ngày:

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Ngày:

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Ngày:

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngày:

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Ngày:

Vay , mượn tiền cá nhân

Vay , mượn tiền cá nhân

Ngày:

Các dịch vụ của ngân hàng

Các dịch vụ của ngân hàng

Ngày:

Mẫu biên bản góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn

Ngày:

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Ngày:

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Ngày:

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngày:

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Ngày:

Quy định về Góp vốn

Quy định về Góp vốn

Ngày:

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Ngày:

Quy định về Góp vốn điều lệ

Quy định về Góp vốn điều lệ

Ngày:

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Ngày:

Góp vốn bằng ngoại tệ

Góp vốn bằng ngoại tệ

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1004

Hôm qua: 835

Tuần này: 5705

Tuần trước: 6895

Tháng này: 18877

Năm nay: 369589

Tổng truy cập: 778161

X