» Nghiệp vụ kế toán » Hóa Đơn » Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Lượt Xem: 2057
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
–     Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT?
–     Có được tính vào chi phí được trừ?
 ***Căn cứ:
Thuế GTGT
–         Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC
–         Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thuế TNDN:
1.                 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2.                 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ
   +++Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp thanh toán tiền hàng cho bên bán theo hình thức:
++Về thuế GTGT: Nộp tiền mặt vào một số ngân hàng để thực hiện thanh toán vào tài khoản của công ty bên bán thì chứng từ nộp tiền mặt này không đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định về pháp luật thuế GTGT.
= > Do đó: Nộp tiền mặt vào tài khoản Bên Bán để thanh toán Hóa Đơn Doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ GTGT đầu vào các khoản thanh toán này.
–     Nếu doanh nghiệp chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp sang tài khoản của bên bán theo đúng quy định của Luật thuế GTGT và đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ GTGT theo quy định thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ GTGT đầu vào đối với các khoản thanh toán này.
++Về thuế TNDN: Bị xuất toán không được xem là chi phí hợp lý.
–     Kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào Có giá trị > 20.000.000 thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đồng thời mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
–     Về thuế TNDN nếu không chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng sẽ không là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN năm
 = > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 201x phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= xxxx của tờ khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng  thu thập tính thuế x 20%.
 Các trường hợp chuyển khoản giữa bên Mua và bên Bán như sau:
–     Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán = Giấy nộp tiền => Không hợp lệ
–     Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
–     Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty  thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
–     Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty  thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
–     Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản cty Bên Mua thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Hơp lệ
*Nguồn tham khảo:  Công văn 5339/TCT-KK  ngày 11/12/2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các hóa đơn giá trị gia tăng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 5339/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1856/CT-KTr ngày 14/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của DNTN Lộc Dung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012; khoản 2, khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào,

Trường hợp DNTN Lộc Dung do bà Văn Thị Công Dung là chủ doanh nghiệp thực hiện thanh toán tiền hàng cho Công ty Pepsico Việt Nam theo 2 hình thức, cụ thể:

- Chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre sang tài khoản của Công ty Pepsico Việt Nam theo đúng quy định của Luật thuế GTGT và đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ GTGT theo quy định thì DNTN Lộc Dung được kê khai, khấu trừ GTGT đầu vào các khoản thanh toán này.

- Nộp tiền mặt vào một số ngân hàng để thực hiện thanh toán vào tài khoản của công ty Pepsico Việt Nam tại Ngân hàng CitiBank Hồ Chí Minh thì chứng từ nộp tiền không đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định về pháp luật thuế GTGT. DNTN Lộc Dung không được kê khai, khấu trừ GTGT đầu vào các khoản thanh toán này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thu Phương



*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hóa đơn xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Ngày:

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Ngày:

Các sai sót về hóa đơn

Các sai sót về hóa đơn

Ngày:

Cách lập KHBS

Cách lập KHBS

Ngày:

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Ngày:

Hóa Đơn Xăng

Hóa Đơn Xăng

Ngày:

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Ngày:

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Ngày:

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Ngày:

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Ngày:

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Hàng hóa bị trả lại

Hàng hóa bị trả lại

Ngày:

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Ngày:

Chữ ký trên hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn

Ngày:

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Ngày:

Thuế GTGT cước đường bộ

Thuế GTGT cước đường bộ

Ngày:

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn lãi vay

Xuất hóa đơn lãi vay

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 780

Hôm qua: 1003

Tuần này: 7304

Tuần trước: 7125

Tháng này: 12643

Năm nay: 291082

Tổng truy cập: 699654

X