» Nghiệp vụ kế toán » Sắp xếp hồ Sơ » Công tác lưu chuyển chứng từ thanh toán Thu-Chi

Công tác lưu chuyển chứng từ thanh toán Thu-Chi

Lượt Xem: 509

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

PHÒNG KẾ TOÁN  VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(V/v: Xây dựng hệ thống chế chứng từ và lưu trữ chứng từ)

A/ Quy trình lưu trữ và khai báo thuế

Quy trình thời gian về lập báo cáo thuế, BCTC

Điều 1/NIÊN BIỂU CỦA CÁC BÁO CÁO: BÁO THEO THÁNG

Tháng 1 năm 201x

  Ngày 10: hạn chót là ngày 30/01/201x

-           Thuế môn bài năm 201x

-           Tờ khai thuế môn bài năm 201x  trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

Ngày 20: là ngày hạn chót

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/201x-1

-           Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 201x-1

-           Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 201x-1

Ngày 30:      

-           Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/201x-1

-           Thuế TNCN quý IV/201x-1

Ngày 31:

-           Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/201x-1

-           Thuế TNDN tạm tính quý IV/201x-1

Tháng 2 năm 201x

Ngày 20:

Thuế giá trị gia tăng :

-Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế GTGT tháng 01/201x

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: PL 01-1_GTGT

 - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: PL 01-2_GTGT

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tháng 1/201x: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 201x.

Tháng 3 năm 201x

Ngày 20:      

-Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/201x

-Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/201x

Ngày30:

-Báo cáo tài chính năm 201x-1

-Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 201x-1

-Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 201x-1

-Thuế TNDN năm 201x-1

Tháng 4 năm 201x

Ngày 20        

-Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2014

-Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/201x

-Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 201x

Ngày 30        

-           Tờ khai Thuế TNCN Quý I/201x

-           Thuế TNCN Quý I/201x

-           Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/201x

-           Thuế TNDN tạm tính Quý I/201x

-           Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/201x với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 5 năm 201x

Ngày 20:

-Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/201x

-Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/201x

Tháng 6 năm 201x

Ngày 20:      

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/201x

Tháng 7 năm 201x

Ngày 20        

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/201x

-           Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/201x

-           Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/201x

Ngày 30        

-           Tờ khai Thuế TNCN Quý II/201x

•           Thuế TNCN Quý II/201x

•           Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/201x

•           Thuế TNDN tạm tính Quý II/201x

•           Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/201x với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 8 năm 201x

Ngày 20

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/201x

Tháng 9 năm 201x

Ngày 20:      

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/201x

Tháng 10 năm 201x

Ngày 20        

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/201x

-           Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/201x

-           Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/201x

Ngày 30        

-           Tờ khai Thuế TNCN Quý III/201x

-           Thuế TNCN Quý III/201x

-           Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/201x

-           Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/201x

-           Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/201x với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 11 năm 201x

Ngày 20        

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/201x

Tháng 12 năm 201x

Ngày 20

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/201 x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/201 x

Tháng 1 năm 201x+1

Ngày 10:

-           Thuế môn bài năm 201x+1

-           Tờ khai thuế môn bài năm 201x+1 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

Ngày 20:

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/201x

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/201 x

-           Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/201 x

-           Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/201 x

Ngày 30:      

-           Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/201x

-           Thuế TNCN quý IV/201x

Ngày 31:      

-           Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/201x

-           Thuế TNDN tạm tính Quý IV/201x

-           Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/201x đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 2 năm 201x+1

Ngày 20:

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/201x+1

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/201x

 Tháng 3 năm 201x+1

Ngày 20:      

-           Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/201x+1

-           Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/201x+1

Ngày 30:      

-           Báo cáo tài chính năm 201x

-           Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 201x

-           Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 201x

-           Thuế TNDN năm 201x

-           Thuế TNCN năm 201x

Điều 2/Quy trình lập Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, TNDN tạm tính, và báo cáo sử dụng hóa đơn

1.       Hàng tháng kế toán thuế căn cứ chứng từ hóa đơn đầu vào, đầu ra Tiến hành lập các bảng biểu:

- Lập tờ khai thuế GTGT ( Mẫu 01/GTGT)

- Lập bảng kê hoá đơn, chứng từ  hàng hoá dịch vụ bán ra ( Mẫu 02/GTGT)

- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn ( Mẫu BC26)

- Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng ( Mẫu 02/KK - TNCN)

- Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính ( Mẫu 01/TNDN).

2.       Sau khi lập các bảng biểu trên và Gửi mail hoặc in ra báo cáo Ban Giám đốc

3.       Xuất dữ liệu ra PDF or XML  gửi tổng cục thuế nộp tờ khai

4.       Quy trình lưu giữ hồ sơ bộ phận kế toán thuế

+Tờ khai thuế GTGT có xác nhận của cơ quan thuế (Mẫu 01/GTGT)

-         Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (Mẫu 02/GTGT)

-         Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (Mẫu 03/GTGT)

-         Tờ khai thuế TNCN theo tháng có xác nhận của cơ quan thuế (Mẫu 02/KK-TNCN).

-         Báo cáo sử dụng ấn chỉ, hoá đơn theo Quý có xác nhận của cơ quan thuế.

-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo Quý có xác nhận của cơ quan thuế

-         Hồ sơ mã số thuế cá nhân: Danh sách kết quả xử lý cấp mã số thuế TNCN, bảng kê hồ sơ đăng ký thuế có xác nhận của cơ quan thuế, tờ khai đăng ký thuế TNCN (Mẫu 01/ĐK-TNCN)

-         Hồ sơ giảm trừ gia cảnh: Danh sách đăng ký người phụ thuộc có xác nhận của cơ quan thuế, mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) kèm chứng từ liên quan.

-         Mở file lưu giữ công văn đến thuê, công văn đi thuế, các tài liệu và chính sách có liên quan đến thuế.

-         Có biên bàn bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các vật dụng khác trước khi chuyển giao cho cán bộ tiếp nhận công việc của mình.

Tất cả được in ra lưu trữ cùng chứng từ đầu vào đầu ra tại phòng kế toán:

-         Tờ khai hàng tháng: GTGT, BC26, TNDN

-         Bản xác nhận đã nhận tờ khai của cơ quan thuế

Điều 3/Quy trình kiểm tra và tập hợp hồ sơ cho bộ hồ sơ hoàn thuế

1.       Kiểm tra nếu trong 12 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn)

2.       Kiểm tra lại bảng kê hoá đơn, chứng từ  hàng hoá dịch vụ bán ra ( Mẫu 02/GTGT) và  kiểm tra kỹ tính pháp lý của các hóa đơn chứng từ

3.       Lập bộ  hồ sơ  hoàn thuế gồm:

-          Công văn xin hoàn thuế

-          Đơn đề nghị hoàn thuế

-          Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Điều 4/Hồ sơ lưu trữ tài liệu thanh toán qua ngân hàng:

- Bộ hồ sơ lưu giữ chứng từ ngân hàng gồm: Sổ chi tiết hay bìa sổ ngân hàng phát sinh theo từng ngày, báo cáo, uỷ nhiệm chi kèm hồ sơ pháp lý đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

- Phân loại, sắp xếp hồ sơ lưu trữ chứng từ theo tứ thự của bìa sổ và nội dung nghiệp vụ phát sinh.

- Có biên bản bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các vật dụng khác trước khi chuyển giao cho cán bộ tiếp nhận công việc.

- Toàn bộ hồ sơ được lưu giữ tại bộ phận kế toán tiền mặt và kế toán ngân hàng.

- Chứng từ hợp đồng thanh lý một bản lưu bìa còng, một bản lưu cùng bộ chứng từ đã nêu ở phần trên

Điều 5/Các công tác phòng kế toán cần thực hiện:

1.       Toàn bộ báo cáo tài chính quý được lưu trữ tại bộ phận kế toán tổng hợp và theo chế độ lưu giữ tài liệu kế toán hiện hành.

2.       Phòng kế toán hàng tuần, tháng, quý, năm thực hiện công tác báo cáo công nợ đầu ra mà khách hàng còn Nợ đang chiếm dụng vốn doanh nghiệp  để có phương án xử lý kịp thời

3.       Phòng kế toán hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo Tổng hợp Công Nợ đầu vào báo cáo ban lãnh đạo để có công tác xử lý trả công nợ người Bán

4.       Phòng kế toán hàng tháng phải tổng hợp Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (doanh thu – chi phí)

5.       Phòng kế toán thực hiện công tác theo dõi tính giá thành Setup lại định lượng kết hợp bộ phận Bếp để lập lại  Menu  bán ra mới khi có sự thay đổi vè giá thu mua đầu vào, và thị hiếu khách hàng

6.       Phòng kế toán thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo chế độ sổ sách hiện hành : nộp các báo cáo thuế định kỳ và đầy đủ theo luật định

 

B. Quy trình hồ sơ thanh toán chi phí chung cho toàn công ty

1. Thanh toán chi phí chung của Văn phòng phẩm

a. Thanh toán tiếp khách, giới thiệu sản phẩm

      + Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

+ Hợp đồng, Thanh lý HĐ (nếu có)

+ Đề xuất, dự toán chi phí (Bản gốc) do trưởng các bộ phận đề xuất, nếu nhân viên thì phải có thông qua trưởng bộ phận xác nhận đồng ý: qua điện thoại di động, bàn, bộ đàm… cho bộ phận liên quan khác

+ Bảng kê chi tiết nếu thanh toán cho nhiều khoản

+ Hóa đơn ăn uống tiếp khách phải có bảng kê hoặc bill thanh toán kẹp cùng hóa đơn tiếp khách

Ghi chú: nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

2. Thanh toán hành chính

      + Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy), hóa đơn đặc thù hoặc biên lai thu tiền…

+ Đề xuất mua hàng (Bản gốc)

+ Bảng kê chi tiết nếu thanh toán cho nhiều khoản

Ghi chú: nếu hóa đơn, chứng từ trên > 20.000.000 bắt buộc phải chuyển khoản thanh toán thì doanh  nghiệp mới được đưa vào chi phí hợp lý kể từ ngày 01/01/2014.

Các chi phí thường phát sinh như: biên lai ủng hộ các quỹ nhà nước, phòng cháy chữa cháy, giấy tờ công chứng, chứng từ khi đi thay đổi giấy phép kinh doanh, các chứng từ khi làm thủ tục với cơ quan hành chính khác….

3. Thanh toán Văn phòng phẩm, Chuyển phát nhanh, cước điện thoại , internet……..

   -  Các chứng từ của quy trình

+ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

+ Đề nghị thanh toán của khách hàng nếu có

+ Biên bản giao nhận nếu có (người giao người nhận ký rõ họ tên)

+ Hợp đồng, Thanh lý HĐ (nếu có)

+ Đề xuất mua hàng của các bộ phận yêu cầu đề xuất (Bản gốc) hoặc  Đề xuất, dự toán chi phí (Bản gốc)

+ Giấy biên nhận tiền hoặc phiếu thu của khách hàng (nếu có)

+ Chuyển phát nhanh phải có các bill, bảng kê chi tiết cho mỗi lần chuyển phát nhanh, do bộ phận nhân sự  thực hiện đến kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ mang chứng từ gốc đối chiếu với chứng từ  với bộ phận nhân sự giữ đối chiếu hai bên nếu khớp thì tiến hành thủ tục thanh toán

Ghi chú: nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kế toán kho:

+ Bảng theo dõi nhập xuất tồn, phiếu Xuất Kho, phiếu Nhập Kho trong tháng (VPP )

+Bảng kê theo dõi chi tiết cho các bộ phận phòng ban sử dụng, các bộ phận khi nhận phải được theo dõi chi tiết ký tá bàn giao đầy đủ

     + Bảng kê phân bổ chi phí các phòng,ban chưa bao gồm thuế (theo mẫu)

     4. Thanh toán sửa chữa, mua mới thiết bị trong VP - CCDC - TSCD

+ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí nếu thanh toán cho nhiều khoản

+ Đề xuất của phòng ban(Bản gốc)

+ Có biên bản bàn giao TSCĐ, CCDC giữa bên bán và bên mua  (người giao người nhận ký rõ họ tên)

            + Đề xuất tổng hợp của Văn phòng

+ Báo giá: yêu cầu từ 3 nhà cung cấp trở lên sẽ chọn nhà cung cấp có giá thấp nhất trong 3 nhà cung cấp

+ Hợp đồng, Thanh lý HĐ (nếu có)

+ Biên bản bàn giao có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Ban(theo mẫu) nếu tài sản có giá trị lớn

+  Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

+ Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Mẫu số: 07-LĐTL

+ Bảng phân bổ chi phí các phòng ban chưa bao gồm thuế (Theo mẫu)

Ghi chú: nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tổng giá trị thanh toán nếu:

-         Dưới  10 triệu cần 1 – 2 báo giá cạnh tranh.

-         Từ 10 triệu -> dưới 50 triệu:  phải 3 báo giá cạnh tranh, hợp đồng, biên bản bàn giao, hoá đơn tài chính, BB thanh lý hợp đồng.

 -   Từ 50 triệu ->  trên 100 triệu : 3 báo giá, thành lập hội đồng lựa chọn đơn vi, quyết định lựa chọn, hợp đồng, biên bản bàn giao, hoá đơn tài chính, BB thanh lý hợp đồng.

       5. Thanh toán các dự án đầu tư

            - Thanh toán chi phí tư vấn, xây dựng và mua sắm thiết bị của Dự án

            Xem tại Mục IX (Quy trình thủ tục hồ sơ thanh toán ĐTXD cơ bản) của Quy trình này

            - Thanh toán chi phí khác

      + Giấy đề nghị thanh toán ( theo mẫu 05-TT)

+ Đề xuất, Dự toán chi phí dự án đầu tư, sửa chữa (Bản gốc)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Hồ sơ liên quan (Hợp đồng,Thanh lý HĐ…nếu có)

+ Quyết toán khối lượng chi phí sửa chữa

+ Biên bản nghiệm thu công trình

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc hoặc bản copy tùy theo từng trường hợp)

Lưu ý: Ghi rõ thanh toán cho dự án nào trước khi thanh toán chuyển sang bộ phận kế toán ĐTXD cơ bản

Nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

       6. Thanh toán Quảng cáo, đăng tin tuyển dụng, đăng tín khác

      + Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí nếu thanh toán cho nhiều khoản

+ Giấy Đề xuất (Bản gốc)

+ Báo giá của các đơn vị

+ Hợp đồng, Thanh lý HĐ (nếu có)

+ Biên bản bàn giao (nếu là vật dụng, tài sản như banner, áp phích….) có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Ban nhật tài sản, vật dụng

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

Lưu ý: Trước khi thanh toán chuyển sang bộ phận kế toán công nợ kiểm tra và ký nháy

Ghi chú: nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

- Sau khi được  duyệt, Phòng TC – KT lập phiếu chi tiền (theo Mẫu số: 02-TT), lập Ủy Nhiệm chi hoặc chứng từ ngân hàng khác cho người đề nghị thanh toán, thủ qũy chi tiền hoặc kế toán ngân hàng làm các thủ tục chuyển khoản, người nhận tiền phải ký, ghi rõ họ tên đầy đủ..

      7. Thanh toán sửa chữa xe: xe cơ giới, xe con, xe khác…

            + Đề xuất- nếu thay thế phụ tùng hoặc sửa chữa (Bản gốc)

      + Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Báo giá

+ Hợp đồng, Thanh lý HĐ (nếu có)

+ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

Ghi chú: nếu hóa đơn trên > 20.000.000 bắt buộc phải có hợp đồng và chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tổng giá trị thanh toán nếu:

-         Dưới  10 triệu cần 1 – 2 báo giá cạnh tranh.

-         Từ 10 triệu -> dưới 50 triệu:  phải 3 báo giá cạnh tranh, hợp đồng, biên bản bàn giao, hoá đơn tài chính, BB thanh lý hợp đồng.

-         Từ 50 triệu ->  trên 100 triệu : 3 báo giá, thành lập hội đồng lựa chọn đơn vi, quyết định lựa chọn, hợp đồng, biên bản bàn giao, hoá đơn tài chính, BB thanh lý hợp đồng.

8. Thanh toán đi công tác

  Hồ sơ tạm ứng ban đầu

+ Đề xuất công tác

+ Dự toán chi cho đoàn công tác 

+ Quyết định của giám đốc điều cử đi công tác

+ Lịch trình công tác;
+ Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đặt chỗ của hãng hàng không   (đối tượng được thanh toán vé máy bay);
+ Giấy mời có liên quan đến chi phí tài chính (nếu có).

  Đơn vị  bộ phận lập kế hoạch công tác: nơi đi, nơi cần đến, bao nhiêu ngày,

+ Đề nghị tạm ứng tiền đi công tác: được trưởng bộ phận và ban giám đốc phê duyệt

ghi đầy đủ, rõ ràng số tiền cần tạm ứng, nội dung cần tạm ứng, ngày hoàn ứng lại cho Công ty… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

-         Sau khi được  duyệt, Phòng TC – KT lập phiếu chi tiền (theo Mẫu số: 02-TT) cho người đề nghị thanh toán, thủ qũy chi tiền, người nhận tiền phải ký, ghi rõ họ tên đầy đủ..

Sau khi đi công tác về thủ tục thanh tóan như sau:

+ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05-TT)

+ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hồ sơ chứng từ

Hồ sơ chứng từ

Ngày:

Chứng từ nhâp khẩu

Chứng từ nhâp khẩu

Ngày:

Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến nhất

Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến nhất

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2494

Hôm qua: 1919

Tuần này: 6879

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61254

Năm nay: 61255

Tổng truy cập: 469827

X