» Nghiệp vụ kế toán » Hóa Đơn » Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Lượt Xem: 1360

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

– Xử phạt khi sử dụng hóa đơn bị cưỡng chế ?

– Xuất hóa đơn bán lẻ khi bị cưỡng chế hóa đơn?

– Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào?

– Cách xử lý khi bị cưỡng chế hóa đơn do nợ thuế?

– Khi nào doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn?

*Căn cứ:

– Khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

– Điểm b, khoản 1, Điều 16, Điều 22, Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn.

*Theo đó:

– Trường hợp Doanh nghiệp đang trong thời cưỡng chế sử dụng hóa đơn, trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Đối với bên Bán: Những hóa đơn trong thời gian cưỡng chế là những hóa đơn không có giá trị sử dụng, đồng thời doanh nghiệp đang trong thời gian cưỡng chế bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị truy thu số thuế phát sinh trong thời gian tạm đình chỉ hóa đơn và phải thực hiện thu hồi các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng.

– Đối với các đơn vị mua hàng: sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty để kê khai thuế thì các đơn này bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và không được sử dụng các hóa đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế.

– Sau khi Quyết định cưỡng chế nợ thuế hết hiệu lực thi hành hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT, căn cứ các hóa đơn này đơn vị mua hàng của doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo quy định.

*Như vậy: Hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế mà phát sinh giao dịch mua bán có xuất hóa đơn thì được xác định là:

– Hóa đơn bất hợp pháp: bên mua nếu kê khai sẽ không được khấu trừ và không được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, bên bán bị truy thu thuế trong thời gian cưỡng chế phát sinh giao dịch mua bán

– Bên bán thu hồi lại hóa đơn đã xuất, bên mua trả lại bên bán hóa đơn liên 2 đã nhận

Bên Mua: kê khai điều chỉnh giảm KHBS cho những hóa đơn phát sinh giao dịch trên thì nếu sau khi làm KHBS mà phát sinh thuế GTGT thì :

+ Nộp tiền thuế GTGT phát sinh

+ Nộp chậm 0.05%/ngày

*Nếu không tự kê khai điều chỉnh giảm KHBS thì khia thanh kiểm tra thuế phát hiện sai

+Nộp tiền thuế GTGT phát sinh

+ Nộp chậm 0.05%/ngày

+Phạt kê khai sai 20%

+ Phạt hành vi hành vi trốn thuế, gian lận thuế : Căn cứ vào Khoản 2, Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC có quy định mức phạt tiền như sau: phạt từ 1-3 lần  tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế

+ Phạt hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: theo Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

---> Thời điểm xuất hóa đơn: hiệu lực sử dụng

– Nếu bên Bán xuất hóa đơn Trước ngày cơ quan thuế Ra văn bản cưỡng chế thì những hóa đơn này vẫn có hiệu lực sử dụng được Bên Mua kê khai thuế khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý

– Nếu bên bán xuất hóa đơn Từ ngày cơ quan thuế ra văn bản cưỡng chế thì những hóa đơn này Hết hiệu lực sử dụng Bên Mua KHÔNG được kê khai khấu trừ thuế  và không tính vào chi phí hợp lý --> bị xem là hóa đơn bất hợp pháp

--> Ví dụ: Công ty ABC xuất bán hàng cho công ty XYZ 05 hóa đơn  tại ngày 5/1/2018 Công ty ABC bị cơ quan thuế ra văn bản quyết định cưỡng chế sử dụng hóa đơn do nợ thuế từ ngày 5/1/2018

+ Hóa đơn số 100 ngày 1/2/2018 : giá trị trước thuế 200 triệu, vat 20 triệu --> giá trị sau thuế : 220 triệu --> Hợp pháp do Hóa đơn xuất trước ngày cưỡng chế 

+ Hóa đơn số 120 ngày 3/3/2018 : giá trị trước thuế 300 triệu, vat 30 triệu --> giá trị sau thuế : 330 triệu --> Hợp pháp do Hóa đơn xuất trước ngày cưỡng chế 

+ Hóa đơn số 130 ngày 4/4/2018 : giá trị trước thuế 100 triệu, vat 10 triệu --> giá trị sau thuế : 110 triệu --> Hợp pháp do Hóa đơn xuất trước ngày cưỡng chế 

+ Hóa đơn số 140 ngày 4/5/2018 : giá trị trước thuế 500 triệu, vat 50 triệu --> giá trị sau thuế : 550 triệu --> Hợp pháp Bất hợp pháp do Hóa đơn xuất sau ngày cưỡng chế 

+ Hóa đơn số 150 ngày 4/6/2018 : giá trị trước thuế 100 triệu, vat 10 triệu --> giá trị sau thuế : 110 triệu --> Hợp pháp Bất hợp pháp do Hóa đơn xuất sau ngày cưỡng chế 

+++ Sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian cưỡng chế nợ thuế

– Doanh nghiệp bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào?

        – Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì? 

***Căn cứ:

–  Công văn 1695/TCT-QLN được ban hành vào ngày 22/4/2016 sử dụng hóa đơn lẻ 2016

***Theo đó:

– Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu người nộp thuế thực hiện các việc sau:
– Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.
– Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 
15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

= > Nay tăng lên là:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.
– Trong một số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.
– Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

***Chi tiết tại: Công Văn 5936 21/12/2016 - Sử Dụng Hóa Đơn Trong Trường Hợp Bị Cưỡng Chế 
Công văn này thay thế công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế. 

 

=> Phương án: Bên mua trả lại hóa đơn cho bên Bán và bên Bán thu hồi hóa đơn đã xuất

Bước 01: Hai Bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản).

+ Bước 02: Thu hồi (lấy lại) hóa đơn Viết sai đã giao cho người mua trước đó. Sau đó tiến hành gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai và lưu giữ chúng.lấy ghim bấm kẹp ngay tại cuốg 3 liên viết sai
Bước 03: Xuất lại hóa đơn mới đúng sau thời điểm hết hiệu lực cưỡng chế (theo đúng quy định: hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã xuất trong thời gian bị cưỡng chế ).

 Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ  [15]  

*Chi tiết tại: Công văn 409/TCT-KK ngày 27 tháng 01 năm 2016 xử lý trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hóa đơn xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Ngày:

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Ngày:

Các sai sót về hóa đơn

Các sai sót về hóa đơn

Ngày:

Cách lập KHBS

Cách lập KHBS

Ngày:

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Ngày:

Hóa Đơn Xăng

Hóa Đơn Xăng

Ngày:

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Ngày:

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Ngày:

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Ngày:

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Ngày:

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Hàng hóa bị trả lại

Hàng hóa bị trả lại

Ngày:

Chữ ký trên hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn

Ngày:

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Ngày:

Thuế GTGT cước đường bộ

Thuế GTGT cước đường bộ

Ngày:

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn lãi vay

Xuất hóa đơn lãi vay

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 954

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3211

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8550

Năm nay: 286989

Tổng truy cập: 695561

X