» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Lượt Xem: 150

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản
Hỏi:Kính gửi: Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế

–        Công ty của chúng tôi là công ty mới thành lập. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình.

–        Cây chúng tôi thu mua của các hộ nông dân, 1 phần tự trồng được.

–        Chúng tôi xin hỏi là nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì cây nói trên có phải là đối tượng chịu thuế không, nếu có thì là bao nhiêu %.

–        Nếu đăng ký tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì theo bảng tra Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu (Ban hành kèm theo TT 219/2013/TT –BTC) thì công ty chúng tôi thuộc ngành nghề nào trong bảng danh mục ngành nghề nêu trên và chịu mức thuế suất là bao nhiêu phần trăm.

Mong nhận được hồi âm sớm của Quý cơ quan Xin chân thành cảm ơn

(29/06/2018)

Trả lời:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

         + Tại khoản 5 Điều 5 quy định về Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

         “Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%.

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

          + Tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 quy định về phương pháp khấu trừ thuế.

“Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

          1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

…”.

         + Tại khoản 2b Điều 13 hướng dẫn về phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.

“Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

         ...

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Điều  4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành".

                 Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của Độc giả mới thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây trồng cho các công trình thì:

         1/ Trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

         - Đối với dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan: Mức thuế suất GTGT là 10% theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

         - Đối với hoạt động bán cây xanh:

          + Trường hợp cây do Công ty tự trồng bán cho các công trình thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông  tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

          + Trường hợp cây do Công ty thu mua của các hộ nông dân để bán cho các công trình thì khi bán ra thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; nếu Công ty thu mua cây để bán cho các hộ, cá nhân kinh doanh thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông  tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

         2/ Trường hợp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

- Đối với dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan: Trường hợp Công ty nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì thuế GTGT được áp dụng là 5% tính trực tiếp trên doanh thu theo hướng dẫn tại khoản 2b Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

         - Trường hợp Công ty thu mua của hộ dân trực tiếp nuôi trồng khi bán sản phẩm trồng trọt thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

*** Chi tiết tại: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/thue/page180/hdtgtgt_chitiet;jsessionid=f0ypakf02F5KGNQviZJq3bJbx_bZPGt4nTa4fh-oQpmNMQX_6tCY!1065807558!-1221686050?id=144651&_adf.ctrl-state=dh7edkeci_4&_afrLoop=59118815038316910#!%40%40%3F_afrLoop%3D59118815038316910%26id%3D144651%26_adf.ctrl-state%3Dzd734ohh0_4*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 945

Hôm qua: 2466

Tuần này: 3411

Tuần trước: 11519

Tháng này: 57786

Năm nay: 57786

Tổng truy cập: 466358

X