» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Lượt Xem: 548

Quyết toán thuế TNDN của khoản Biếu tặng như thế nào cho đúng theo TT78

KHI MUA BÁNH TRUNG THU TRONG DỊP TRUNG THU, MUA LỊCH CUỐI NĂM ĐỂ TẶNG KHÁCH HÀNG…. NÓI CHUNG LÀ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐỂ BIẾU TẶNG KHÁCH HÀNG NHẰM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÌ

• VAT đầu vào có được khấu trừ VAT đầu vào
• Có được tính vào chi phí được trừ 100% hay bị khống chế 15% hay không được tính vào chi phí được trừ
• Có phải xuất hóa đơn tài chính không
• Có được tính vào doanh thu khi tính thuế TNDN theo TT78; Theo TT123 thì sao? và theo chế độ kế toán thì như thế nào
• Cách hạch toán trong trường hợp này theo chế độ kế toán và theo TT78 có gì khác biệt

Giải pháp tham luận:

  • Căn cứ pháp lý về TT thuế GTGT (TT219).

- Theo như Điểm 3 Điều 6 về căn cứ tính thuế của TT219: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

- Theo như Điểm 5 Điều 14 của TT219 về Nguyên tắc khấu trừ thuế VAT đầu vào: 5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

=> Vậy hàng hóa dịch vụ dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: Phải xuất hóa đơn tài chính và Được khấu trừ VAT đầu vào (Không cần phải đăng ký Sở thương mại như hàng khuyến mại, Khuyến mại thì chúng ta áp dụng chính sách khuyến mại riêng là theo Luật thương mại)

  • Căn cứ pháp lý về Thuế TNDN (TT78)

Điểm 2.21 Điều 6 các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định khi nhập chịu thuế theo TT78: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

- Khoản b Điểm 3 Điều 5 về doanh thu tính thuế của TT78 khác với TT123: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng đế tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương ừên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ”.

=> Đoạn này đã bỏ từ BIẾU TẶNG. Vậy,năm 2014 không tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế (Năm 2013 thì có tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế theo TT123. Đây chính là điểm khác biệt giữa TT78 và TT123).

  • QUAN ĐIỂM HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Theo chế độ kế toán, quyết định số 15
– Trường hợp biếu, tặng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạch toán vào chi phí liên quan, bao gồm cả phần Thuế phải nộp:
+ Doanh thu: Nợ TK Chi phí/Có TK 512, Có TK 333
(Giá này là giá bán)
+ Giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 155, 156
(Giá này là vốn lúc mua hoặc giá vốn do sản xuất)

VẬY BÀI TOÁN ĐẶT RA NHƯ SAU:

 

TT78 thì không tính doanh thu BIẾU TẶNG khi quyết toán thuế TNDN trong khi Chế độ kế toán thì hạch toán vào 512. Vậy làm sao để hài hòa

Cách 1: Vẫn làm theo chế độ kế toán là hạch toán 512 nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì chúng ta không tính doanh thu nội bộ

Ví dụ:

  • Ngày 1/1/2014 Công ty thương mại bán xe ô tô mua nón bảo hiểm là 500.000 và VAT là 50.000 đã trả tiền mặt
  • Ngày 5/1/2014 Công ty đã bán xe ô tô trị giá chưa VAT là 500.000.000 (chưa VAT) chưa thu tiền của Cty ABC. Biết giá vốn là 400.000.000 và tăng nón bảo hiểm cho Cty ABC

Giải:

  • Ngày 1/1/2014 hạch toán như sau:

Nợ 156: 500.000
Nợ 133: 50.000
Có 111: 550.000

  • Ngày 5/1/2014 khi bán hàng thì kế toán tiến hành xuất hóa đơn bán xe (thể hiện 2 dòng).

Dòng 1: Ghi rõ đặc điểm của xe SK, SM… Đơn giá; Số lượng): 500.000.000
Dòng 2 (Ghi biếu tặng nón bảo hiểm) 500.000
Tổng cộng tiền chưa VAT: 500.500.000
Thuế VAT: 50.050.000

Hạch toán kế toán: Đối với bán xe

+Nghiệp vụ giá vốn
Nơ 632: 400.000.000
Có 156: 400.000.000

+Nghiệp vụ doanh thu:
Nơ 131(ABC): 550.000.000
Có 511: 500.000.000
Có 3331: 50.000.000

Hạch toán kế toán: Đối với tặng nón bảo hiểm cho khách hàng
Nơ 641: 550.000
Có 512: 500.000
Có 3331:50.000
Nơ 632: 500.000
Có 156: 500.000

=>Vậy với bài toán trên thì Lợi nhuận kế toán trước thuế là : 500.000.000+500.000-400.000.000-500.000-550.000=99.450.000. Vậy khi quyết toán thuế TNDN thì chúng ta điều chỉnh như sau:

Bước 1: Làm phụ lục 3-1A BẮT BUỘC LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TRÊN PHỤ LỤC 01-3 PHẢI BẰNG VỚI LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Bước 2: Sau đó tiến hành điều chỉnh khoản doanh thu BIẾU TẶNG MÀ THUẾ KHÔNG CHẤP NHẬN VÀO CHỈ TIÊU B11 VÀ NẾU VẬY THÌ CŨNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ VỐN TƯƠNG ỨNG CỦA DOANH THU NỘI BỘ VÀO CHỈ TIÊU B6 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN, cụ thể điều chỉnh như sau:

 

 

Lưu ý: Khoản chi phí nón bảo hiểm (550.000) không được cộng vào TỔNG CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỂ TÍNH CHI PHÍ KHỐNG CHẾ 15% (Vì đây là khoản chi phí được trừ nhưng bị khống chế 15%).

Cách 2: là Lấy TT78 làm cơ sở để hạch toán kế toán mà không dựa vào chế độ kế toán của khoản Biếu tặng.
Hạch toán kế toán: Đối với bán xe

+Nghiệp vụ giá vốn
Nơ 632: 400.000.000
Có 156: 400.000.000
+Nghiệp vụ doanh thu:
Nơ 131(ABC): 550.000.000
Có 511: 500.000.000
Có 3331: 50.000.000

Hạch toán kế toán: Đối với tặng nón bảo hiểm cho khách hàng (Không theo chế độ kế toán mà lấy TT78 để thực hiện)

Nơ 641: 550.000
Có 156: 500.000
Có 3331:50.000

=>Làm theo cách này thì Lợi nhuận kế toán trước thuế là :=500.000.000-400.000.000-550.000=99.450.000..
Nhận xét: làm theo cách này thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu B6 và B11 như cách 1: Nhưng làm theo cách này thì không đúng với chế độ kế toán về cách hạch toán nhưng về mảng thuế thì vẫn đúng.

Cách kê khai thuế TNDN trên tờ khai thuế TNDN như sau:
Bước 1: Làm Phụ lục 03-1A

 

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế TNDN (Không phải Điều chỉnh gì cả).


 

Nguồn thầy:  Bùi Tấn Hải

Phai đính kèm: http://www.mediafire.com/download/tbhhe88die2cxr2/QuyettoanthueTNDN_DoivoikhoanBIEUTANG_Banhtrungthu_Lichtet.rar*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày:

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Ngày:

Hệ thống tài khoản theo TT200

Hệ thống tài khoản theo TT200

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1304

Hôm qua: 1442

Tuần này: 7102

Tuần trước: 9397

Tháng này: 9992

Năm nay: 324518

Tổng truy cập: 733090

X