» Nghiệp vụ kế toán » Hóa Đơn » Hàng hóa bị trả lại

Hàng hóa bị trả lại

Lượt Xem: 1022

*Hàng hóa bị trả lại

–        Hàng bị trả lại có phải xuất hóa đơn không? thủ tục và chứng từ như thế nào?

–        Hàng trả lại được quy định cụ thể ở văn bản pháp lý nào?

–        Cách hạch toán như  thế nào?

*Căn cứ 

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

– Khoản 2.a Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC điểm 2.8 Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Điểm 2.8, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

*Nội dung pháp lý:

–        “Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

–        Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

*Theo đó:

 Trường hợp Doanh nghiệp khi bán hàng hóa cho khách hàng, đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho Công ty thì:

 + Trường hợp khách hàng là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại hàng cho Công ty khách hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (Công ty không thu hồi hóa đơn đã xuất).  

Trường hợp khách hàng của Công ty là các hộ, cá nhân không kinh doanh (đối tượng không có hóa đơn) khi trả lại hàng thì hai bên lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản và Công ty thu hồi lại hóa đơn đã lập trước đây.

*Về: Thủ tục

–        Lập biên bản về vấn đề trả lại hàng hóa: chi rõ Tên  hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, giá trị.

–        Đồng thời bên người mua sẽ phải thực hiện lập hóa đơn để trả lại cho người bán theo số lượng giá trị đã ghi trong biên bản.

–        Phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên Mua và phiếu nhập kho hàng trả lại bên Mua

 

*Về: hạch toán

Trường hợp: Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a, Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:


       –  Khi ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)

           Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

            Có TK 33311 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

–        Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng mang đi trao đổi, ghi:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

             Có các TK 155, 156

b, Kế toán hàng bán bị trả lại

– Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:

+ Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hóa

            Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

+ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa)

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm)

              Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

– Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại)

               Có các TK 111, 112, 131, ...

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

                Có các TK 111, 112, 131, ...

– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

                  Có các TK 111, 112, 141, 334, ...

c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

                  Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu.

 *Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):
a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:
– Ghi tăng hàng hóa, Tài sản ... 

Nợ TK 156, 152, 153, 211 ...
Nợ TK 1331 (nếu có)

        Có TK 111, 112, 331


b, Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:
– Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
        Có TK 156, 152, 153 ...  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
        Có TK 1331  - Thuế GTGT (nếu có)

 *Lưu ý: Số tiền ghi giảm giá vốn căn cứ theo mặt hàng bán đó xuất bán tại thời điểm nào thì nhập lại kho theo giá xuất kho tại thời điểm đó.

 

*Chi tiết tham khảoCông văn số 254/CT-TTHT ngày 27/02/2015 trả lời Công ty CP Nông Dược TSC. V/v chính sách thuế.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hóa đơn xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Ngày:

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Ngày:

Các sai sót về hóa đơn

Các sai sót về hóa đơn

Ngày:

Cách lập KHBS

Cách lập KHBS

Ngày:

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Ngày:

Hóa Đơn Xăng

Hóa Đơn Xăng

Ngày:

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Ngày:

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Ngày:

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Ngày:

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Ngày:

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Ngày:

Chữ ký trên hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn

Ngày:

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Ngày:

Thuế GTGT cước đường bộ

Thuế GTGT cước đường bộ

Ngày:

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn lãi vay

Xuất hóa đơn lãi vay

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 751

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6773

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4987

Năm nay: 283426

Tổng truy cập: 691998

X