» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Lượt Xem: 778

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

1. Phế liệu thu hồi nhập kho xử lý như thế nào? Giá trị nhập là bao nhiêu? Căn cứ vào đâu?

2. Vật liệu sử dụng ko hết nhập lại kho? Căn cứ vào giá nào để nhập kho? Định khoản như thế nào?

***Căn cứ:

–        Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

+++ Phế liệu thu hồ nhập kho:

–        Điều 27. Khoản 8đ, và 10b, Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

8. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Nông nghiệp

đ) Trị giá phế liệu thu hồi, nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công xong nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

10. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành xây dựng

b) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm nếu có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: Các khoản thu từ việc bán nguyên liệu, vật liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị thi công khi kết thúc hợp đồng xây dựng:

- Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (theo giá có thể thu hồi)

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

- Trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán ngay, kế toán phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi giảm chi phí:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

***Vậy giá Vật liệu thu hồi nhập kho căn cứ vào đâu?

–        Dựa theo các yếu tố Định tính và Định lượng để xác định giá trị nhập kho

1.      Định tính: dựa trên cơ sở giả thuyết,  ước lượng, thẩm định để xác định giá trị…

2.      Định lượng: dự trên cơ sở cân đo, đong đếm, so sánh tính toán giá trị tương ứng sản phẩm tương đương để quy về giá trị…

–        Giá tạm tính do hội đồng thẩm định

+ Kế toán kho

+ Bộ phận sản xuất

+ Ban giám đốc

***Ví dụ: Công Ty Cơ Khí khi cắt sắt có những mãnh vụn sắt cắt thừa nhỏ, mặt sắt những sản phẩm phế liệu này

*Phương án 01:  nếu không thể quy đổi về giá trị thì khi bán thanh lý Nợ 111,131/ Có TK 711,33311 mà không có chi phí giá vốn Phế liệu tương ứng

*Phương án 02:  Quy đổi về giá trị

+ Phân ra các loại phế liệu cùng chủng loại

+ Áp đơn giá mua vào làm căn cứ cơ sở nhập kho

Ví dụ:

-          Thép cuộn fi 6 giá nhập kho = 10.150 đ/kg

-          Thép fi 10 giá nhập kho = 10.250 đ/kg

= > Vậy khi thu gom phế liệu nhập kho cân đo đong đếm và áp giá trị làm căn cứ cơ sở giá nhập kho

+++ Nguyên Vật liệu thừa thu hồ nhập kho:

–        Điều 84. Khoản 3 điểm c Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

c) Trường hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

*Ví dụ: xuất sử dụng 100 bao x 89.000đ/bao Xi Măng Holcim cuối công trình  sử dụng không hết nhập lại kho 10 Bao

++ Nhập kho: Nợ TK 152/ Có TK 331 = 100 bao x 89.000 đ/bao = 8.900.000đ

++ Xuất sử dụng: Nợ TK 621/ Có TK 152 = 100 bao x 89.000 đ/bao = 8.900.000đ

++ Sử dụng không hết nhập kho: Nợ TK 152/ Có TK 621,154=10 bao x 89.000 đ/bao = 890.000đ

+++ Về Thủ tục và hạch toán thanh lý phế liệu, NVL

–        Nếu nhập kho: Chỉ cần lập phiếu nhập kho

–        Nếu thanh lý thì:

     ++Bước 1 : Thủ tục  hồ sơ thanh lý:

1.      Giấy đề nghị thanh lý của đơn vị quản lý trực tiếp tài sản cần thanh lý.

2.      Biên bản kiểm kê HH, NVL, CCDC, TSCD

3.      Biên bản cuộc họp thành lập hội đồng thanh lý. Xác nhận hiện trạng của hội đồng thanh lý. Quyết định Duyệt thanh lý của Hội đồng thanh lý và chủ DN.

4.      Quyết định thành lập hội đồng thanh lý

    ++Bước 2 : Xuất hoá đơn thanh lý (nếu là cá nhân thì có CMND photo càng tốt, ghi rõ số CMND vào hoá đơn) thông thường bán hàng thanh lý tồn kho bị lỗi cho ve chai hoặc những tài sản cho các cá nhân có nhu cầu mua về để sử dụng theo mục đích của họ

+Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý HH, NVL, CCDC,TSCĐ:

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý HH, NVL, CCDC,TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .=?

              Có TK 711 - Thu nhập khác=?

               Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có). =?

 +Đối với HH, VNL

Nợ TK 632

              Có TK 152,155,156

   – Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)

              Có các TK 111, 112, 141,. . .

**Căn cứ:

–        Thông tư 133/2016/TT-BTC  Ngày 26/08/2016  thay thế QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

–        THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH  thay thế cho QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

+++ Về Xuất Hóa Đơn và tính thuế GTGT

*Căn cứ 

– Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Thuế suất 10%

– Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT– BTC Quy định về thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt, cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình

= > Theo đó:

–        Thuế GTGT: Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

–        Hóa đơn: Thời điểm lập hoá đơn GTGT (Ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 828

Hôm qua: 1019

Tuần này: 1847

Tuần trước: 6556

Tháng này: 21575

Năm nay: 372287

Tổng truy cập: 780859

X