» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

Sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

Lượt Xem: 1656

Sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

– Các khoản thu chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

– Hạch toán ra sao?

*Căn cứ:

– Tại Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

– Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 

*Theo đó:

– Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:  Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định."

– Trường hợp theo hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý khu chung cư the Manor Hà Nội giữa Ban đại diện chủ sở hữu chung cư The Manor Hà Nội (Ban Quản trị) và Công ty TNHH Savills Việt Nam, các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor Hà Nội của Công ty TNHH Savills Việt Nam do Công ty thực hiện thu, chi, xuất hoá đơn và liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ. (Các khoản thu, Công ty thực hiện xuất hoá đơn; các khoản chi Công ty thực hiện ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp . . . ) .

Do vậy, Công ty TNHH Savills Việt Nam thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor theo đúng quy định, cụ thể:

– Các khoản thu: Thu phí quản lý, thu quảng cáo, thu tiền trông giữ xe. . . , Công ty Savills thu tiền, xuất hoá đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

– Các khoản chi: phí quản lý hệ thống kỹ thuật, phí bảo trì thang máy, . . . Công ty ký hợp đồng, thực hiện thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

– Đối với khoản tiền công, tiền phí quản lý Công ty TNHH Savills Việt Nam được Ban Quản trị trả để quản lý khu chung cư thì Công ty xuất hoá đơn GTGT giao cho Ban Quản trị và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

 

*Chi tiết tại: Công văn 2539/TCT-CS 2015 ngày 25 tháng 06 năm 2015 chính sách thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu thu hộ

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2539/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 993/CT-TTrl ngày 12/1/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

"Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Hàng hoá, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài;

6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

e) Doanh thu hàng hoá, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT."

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

...

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định."

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo công văn số 993/CT-TTrl ngày 12/1/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, thì theo hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý khu chung cư the Manor Hà Nội giữa Ban đại diện chủ sở hữu chung cư The Manor Hà Nội (Ban Quản trị) và Công ty TNHH Savills Việt Nam, các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor Hà Nội của Công ty TNHH Savills Việt Nam do Công ty thực hiện thu, chi, xuất hoá đơn và liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ. (Các khoản thu, Công ty thực hiện xuất hoá đơn; các khoản chi Công ty thực hiện ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp . . . ) .

Do vậy, Công ty TNHH Savills Việt Nam thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor theo đúng quy định, cụ thể:

- Các khoản thu: Thu phí quản lý, thu quảng cáo, thu tiền trông giữ xe. . . , Công ty Savills thu tiền, xuất hoá đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

Các khoản chi: phí quản lý hệ thống kỹ thuật, phí bảo trì thang máy, . . . Công ty ký hợp đồng, thực hiện thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

Đối với khoản tiền công, tiền phí quản lý Công ty TNHH Savills Việt Nam được Ban Quản trị trả để quản lý khu chung cư thì Công ty xuất hoá đơn GTGT giao cho Ban Quản trị và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 516

Hôm qua: 2261

Tuần này: 12254

Tuần trước: 15538

Tháng này: 62201

Năm nay: 128644

Tổng truy cập: 537216

X