» Nghiệp vụ kế toán » Hóa Đơn » Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

Lượt Xem: 1053

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in

– Doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn thì sao bao nhiêu  ngày thì có thể sử dụng hóa đơn? căn cứ văn bản pháp lý nào?

*Văn bản pháp luật:

– Nghị định 51/2010/NĐ–CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ–CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư 26/2015/TT–BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ–CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT–BTC.

– Thông tư 37/2017/TT–BTC ngày 12/6/2017  sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

– Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu TB01/AC  ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT–BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng

+ Hoá đơn mẫu: 03  liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)

 – Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

 + Về Hóa đơn tìm hiểu thêm ở Phụ lục 1 HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT–BTC  ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)

–         NV/11P:  trong đó NV: là ký hiệu hóa đơn; 11: hóa đơn tạo năm 2011; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.

–         NV/16P:  trong đó NV: là ký hiệu hóa đơn; 16: hóa đơn tạo năm 2016; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.

–         Ký hiệu  01GTKT3/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên.

–         Ký hiệu  01GTKT3/002 được hiểu là: Mẫu thứ hai của loại hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên.

= >  Nếu trong cùng 01 năm tài chính không có thay đổi mẫu hóa đơn thì việc đặt in tiếp theo sẽ được đánh số hóa đơn tăng

Ví dụ:

–        Ngày 01/01/2017 doanh nghiệp đặt in hóa đơn: 01GTKT3/001  ký hiệu TD/17P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn)

–        Ngày 01/05/2017 doanh nghiệp sử dụng hết nên tiếp tục đặt in thêm 04 cuốn hóa đơn thì số sẽ đánh tiếp là 201 đến số 400 ký hiệu TD/17P

–        Nếu ngày 01/05/2017 doanh nghiệp đổi mẫu hóa đơn 01GTKT3/002 thì số thứ tự hóa dơn được đánh mới là 01 đến số 200 ký hiệu TD/17P

–        Nếu doanh nghiệp năm 2017 sử dung hết:  01GTKT3/001  ký hiệu TD/17P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn) không thay đổi mẫu và đầu năm 2018 doanh nghiệp đặt in 200 số hóa đơn mẫu không đổi thì: 01GTKT3/001  ký hiệu TD/18P từ số 01 đến số 200 = 04 cuốn (50 số / cuốn)

(Chỉ cần thay đổi ký hiệu năm in và số thứ tự đánh lại từ đầu)

*Do đó:

1.      Cùng năm tài chính không đổi mẫu hóa đơn thì đánh theo số thứ tự tăng dần

2.      Cùng năm tài chính nếu khác mẫu số thứ tự đánh lại từ đầu

3.      Khác năm tài chính thì đánh lại số từ đầu chỉ khác ký hiệu hóa đơn năm tạo in

 

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần 2 trở đi:

*Trường hợp 01:

– Nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

– Mà chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

*Trường hợp 02:

– Nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

+ Mẫu TB01/AC  ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT–BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

+ Hoá đơn mẫu: 03  liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hóa đơn xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Ngày:

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Ngày:

Các sai sót về hóa đơn

Các sai sót về hóa đơn

Ngày:

Cách lập KHBS

Cách lập KHBS

Ngày:

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Ngày:

Hóa Đơn Xăng

Hóa Đơn Xăng

Ngày:

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Ngày:

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Ngày:

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Ngày:

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Ngày:

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Hàng hóa bị trả lại

Hàng hóa bị trả lại

Ngày:

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Ngày:

Chữ ký trên hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn

Ngày:

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Ngày:

Thuế GTGT cước đường bộ

Thuế GTGT cước đường bộ

Ngày:

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn lãi vay

Xuất hóa đơn lãi vay

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 719

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6741

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4955

Năm nay: 283394

Tổng truy cập: 691966

X