» Nghiệp vụ kế toán » Tiền Mặt - Tiền Gửi » Tiền lãi vay cá nhân có phải nộp thuế TNCN

Tiền lãi vay cá nhân có phải nộp thuế TNCN

Lượt Xem: 657

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN – có chịu thuế GTGT?

 –  Tiền lãi cho vay  của cá nhân có chịu thuế GTGT – có phải xuất hóa đơn?

– Tiền lãi cá nhân cho vay có phải nộp thuế TNCN không?

– Hồ sơ chứng từ cần những gì?

 

 *Vấn đề 01: Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT:  Căn cứ Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
– Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
Ví dụ 5: Công ty cổ phần A có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần A ký hợp đồng cho Công ty Tiến đạt vay tiền trong thời hạn 12 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần A nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”.

*Kết luận:

– Nếu công ty (Pháp nhân) cho vay tiền thì khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

*Vấn đề 02. Khi thu tiền lãi cho vay có xuất hóa đơn Căn cứ Theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:      

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

*Kết luận:

– Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT.

– Trên hoá đơn ghi rõ: Thu lãi tiền vay

– Dòng thuế suất, số thuế GTGT: Không ghi và gạch chéo.

*Chi tiết tại: Công văn 4044/CT-TTHT ngày 29/5/2014 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh.

“Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi cho Công ty khác vay (không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên) thì khoản tiền lãi Công ty nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo.”

 

*Vấn đề 03: Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN: Theo Khoản 3 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. “

*Kết luận:

Nếu cá nhân cho vay tiền mà thu tiền lãi thì Tiền lãi cho vay là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. (Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn).

– Nếu là doanh nghiệp thì khoản lãi nhận được là thu nhập khác hoặc doanh thu hoạt động tài chính

 

*Vấn đề 04.Cách tính thuế TNCN từ tiền lãi cho vay: 4.1 Theo điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
– Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 5%

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
– Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

4.2 Theo điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
d) Thu nhập từ đầu tư vốn

–Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư 111 có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.”
 
*Kết luận:

– Nếu doanh nghiệp đi vay tiền của cá nhân (không phải là tổ chức tín dụng) mà phải trả tiền lãi thì hàng kỳ:
– Khi trả tiền lãi vay phải khấu trừ thuế TNCN 5% trên tổng số tiền lãi vay.

*Chi tiết tại: Công văn 7690/CT-TTHT ngày 18/9/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

– “Trường hợp Công ty có ký hợp đồng vay ngoại tệ (USD) với cá nhân người Hong Kong thì khi chi trả lãi vay cho cá nhân này Công ty phải khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN với thuế suất 5%  theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. “

*Lưu ý: Để khoản chi phí lãi vay của cá nhân là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì :

*Căn cứ: Theo Khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính

 “2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.”

 

*Vấn đề 05. Hạch toán chi phí lãi vay
*Theo Thông tư số 200:
–     Khi nhận được vay: Nợ TK 111,112 / Có TK 3411=1.000.000.000
–    Khi trả tiền Vay: 
Nợ TK 3411  / Có TK 111,112=1.000.000.000
Nợ TK 635 / Có TK 111,112=1.000.000.000 x 7.5%/12 x 12=  6.250.000 x 12=75.000.000 triệu-3.750.000= 71,250,000
Nợ TK 635 / Có TK 3335=75.000.000 x5%=3.750.000
Nợ TK 3335 / Có TK 111,112= 3.750.000
*Căn cứ:
–    THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH  thay thế cho QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
–    Thông tư 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016  hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 

*Theo Quyết định 48:
–    Khi nhận được vay: Nợ TK 111,112 / Có TK 311,341=1.000.000.000
–    Khi trả tiền Vay: 
Nợ TK 311,341  / Có TK 111,112=1.000.000.000
Nợ TK 635 / Có TK 111,112=1.000.000.000 x 7.5%/12 x 12=  6.250.000 x 12=75.000.000 triệu-3.750.000= 71,250,000
Nợ TK 635 / Có TK 3335=75.000.000 x5%=3.750.000
Nợ TK 3335 / Có TK 111,112= 3.750.000

*Căn cứ:
–    QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Ngày:

Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn

Ngày:

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay

Ngày:

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Ngày:

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Ngày:

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Ngày:

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Ngày:

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Ngày:

Góp vốn điều lệ

Góp vốn điều lệ

Ngày:

Internet Banking

Internet Banking

Ngày:

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Ngày:

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Ngày:

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Ngày:

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngày:

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Ngày:

Vay , mượn tiền cá nhân

Vay , mượn tiền cá nhân

Ngày:

Các dịch vụ của ngân hàng

Các dịch vụ của ngân hàng

Ngày:

Mẫu biên bản góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn

Ngày:

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Ngày:

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Ngày:

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngày:

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Ngày:

Quy định về Góp vốn

Quy định về Góp vốn

Ngày:

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Ngày:

Quy định về Góp vốn điều lệ

Quy định về Góp vốn điều lệ

Ngày:

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Ngày:

Góp vốn bằng ngoại tệ

Góp vốn bằng ngoại tệ

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1004

Hôm qua: 835

Tuần này: 5812

Tuần trước: 6895

Tháng này: 18984

Năm nay: 369696

Tổng truy cập: 778268

X