» Nghiệp vụ kế toán » Tài Sản Cố Định » Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Lượt Xem: 528
Vốn hóa chi phí lãi vay
–        Xác định vốn hóa chi phí lãi vay?
–        Vốn hóa lãi vay vào tài sản cố định như thế nào?
–        Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản của doanh nghiệp?
---> Căn cứ:
–        Vốn hóa chi phí đi vay trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay
–        Điều 2 & 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
---> Theo đó:
–        Về vốn hóa chi phí đi vay: Đoạn 07 Chuẩn mực Kế toán số 16 - Chi phí đi vay quy định: “Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này.” (Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán)
–        Chuẩn mực 03, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 45/2013/TT-BTC  vốn hóa chi phí lãi vay khi sử dụng khoản vay để mua sắm máy móc, thiết bị (một loại tài sản cố định) vì đây là chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
–        Thuế TNDN:
+ Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư (Tại khoản 2.18. Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015)
+ Khoản chi trả tiền lãi vay trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định thì khoản chi này được tính vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư nếu đủ điều kiện vốn hóa theo quy định pháp luật về kế toán. Chi phí lãi vay đã được ghi nhận vào giá trị, tài sản, giá trị công trình đầu tư không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định (tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 )
+ Hạch toán vào Nguyên giá TSCĐ : khi TSCĐ đó mua về đang trong quá trình lắp đặt, chạy thử chưa chính thức đưa vào Hoạt Động SXKD, lúc này thì lãi vay phát sinh trong giai đoạn này được vốn hóa đưa vào Nguyên Gía TSCĐ
+ Hạch toán vào TK 635 : là khi TSCĐ đó chính thức đưa vào Hoạt Động SXKD => lúc này lãi vay phát sinh sẽ hạch toán vào TK 635 chứ không còn được vốn hóa như lúc mua sắm xây dựng cơ bản dở dang.
–        Chi phí lãi vay phát sinh khi mua sắm TSCĐ đã hoàn thiện (TSCĐ sử dụng được ngay mà không cần qua quá trình đầu tư xây dựng) không được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ (Điểm d1 khoản 1 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)
---> Chi tiết tại:
1.      Công văn 76653/CT-TTHT ngay  19/11/2018vốn hóa chi phí lãi vay Hà Nội
4.      Công văn 12568/BTC-CĐKT  ngày 09/09/2015 giải thích Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp
5.      Công văn 14494/BTC-QLKT ngày 21/11/2018 hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc thiết bị.
 ---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
 
Hỏi: Kính thưa Quý Bộ, Công ty chúng tôi có chức năng Kinh doanh bất động sản, đã và đang làm chủ đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản: Tòa nhà hỗn hợp TMDV, Căn hộ cho thuê và căn hộ bán. Các dự án do Công ty làm chủ đầu tư: có thời gian kéo dài trên 5 năm, (có dự án trên 10 năm) do thủ tục phê duyệt, đền bù kéo dài.... Công ty chúng tôi có các khoản vay: Hợp đồng vay vốn, phát hành trái phiếu tại các Ngân hàng, các Công ty Tài chính hiện đang tập hợp tiền lãi vay trên sổ sách kế toán (TK2422) từ năm 2008 đến nay (chưa vốn hóa vào các dự án). Xin được Quý Bộ Tài Chính giải đáp; 1/ Chi phí lãi vay, Lãi trái phiếu phát sinh nêu trên có được Vốn hóa vào Chi phí đầu tư XDCB của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư hay không? Công ty có 3 dự án BĐS: 1 dự án đang xây dựng, 2 dự án đã xây dựng xong, đã hoàn thành bàn giao, bán cho Khách hàng. Vậy nếu Vốn hóa cho từng dự án thì sẽ tính theo tỷ lệ nào (doanh thu hay Tổng mức đầu tư)? 2/ Toàn bộ chi phí quản lý chung của Công ty hiện Chúng tôi đã hạch toán vào chi phí chung của công ty và kết chuyễn (lỗ) các năm. Vậy khi dự án hoàn thành bàn giao Công ty chúng tôi có được điều chỉnh lại bút toán lỗ và phân bổ Chi phí quản lý chung này cho các dự án theo tỷ lệ Downh thu/Tổng mức đầu tư của các dự án hay không? Rất mong được sự qua tâm, giải đáp của Quý Bộ Tài Chính, Xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ!!!
Trả lời: (18/07/2017)
1.  Về vốn hóa chi phí đi vay: Đoạn 07 Chuẩn mực Kế toán số 16 - Chi phí đi vay quy định: “Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này.”
Căn cứ vào quy định nêu trên, khi đơn vị có phát sinh khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng tài sản dở dang thì khoản chi phí đi vay đó phải được ghi nhận vào giá trị của tài sản dở dang đó. Khoản chi phí lãi vay, lãi vay trái phiếu này được ghi nhận vào Tài khoản 241 –Xây dựng cơ bản dở dang.
1.  Xác định chi phí đi vay được vốn hóa:
–        Trường hợp công ty có khoản vốn vay riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì công ty xác định chi phí đi vay được vốn hóa theo quy định tại Đoạn 09 Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay.
–        Trường hợp Công ty có phát sinh khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng và sản xuất tài sản dở dang, thì Công ty căn cứ vào quy định tại Đoạn 11 Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay để xác định số chi phí đi vay được vốn hóa.
Việc Công ty không ghi nhận ngay chi phí lãi vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng tài sản dở dang vào giá trị tài sản dở dang đó mà ghi nhận trên TK 242 là không phù hợp với quy định hiện hành về kế toán.
1.  Về việc hạch toán chi phí quản lý chung liên quan đến công trình, dự án
Khoản 1 Điều 46 Thông tư 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:
“b)... Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và ở mỗi hạng mục công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế kể từ khi khởi công đến khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
c) Khi đầu tư XDCB các chi phí xây lắp, chi phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác cho từng công trình theo nguyên tắc:
- Nếu xác định được riêng các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó;
- Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác chi chung có liên quan đến nhiều công trình mà không tính trực tiếp được cho từng công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức phù hợp nhất với từng công trình.”
Theo đó, trường hợp nếu phát sinh các chi phí quản lý dự án và chi phí quản lý chung liên quan đến nhiều công trình, dự án mà không tính trực tiếp được cho từng công trình thì công ty phải tính toán và phân bổ theo tiêu thức phù hợp và ghi nhận vào Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang mở chi tiết cho từng công trình, dự án. Việc công ty ghi nhận chi phí quản lý dự án và chi phí khác chi chung liên quan đến nhiều công trình vào chi phí quản lý chung của công ty để xác định kết quản sản xuất kinh doanh trong kỳ là không phù hợp với quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
Trên đây là ý kiến trả lời của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, đề nghị Độc giả thực hiện theo nội dung trên./.
 


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Nhà xưởng tự xây dựng

Nhà xưởng tự xây dựng

Ngày:

Công ty vận tải nhưng không có xe

Công ty vận tải nhưng không có xe

Ngày:

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Ngày:

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Ngày:

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Ngày:

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Ngày:

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Ngày:

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Ngày:

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Ngày:

Xe ô tô đi mượn

Xe ô tô đi mượn

Ngày:

Xe ô tô đi mượn ?

Xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Phân bổ công cụ dụng cụ

Phân bổ công cụ dụng cụ

Ngày:

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Khấu hao nhanh tài sản

Khấu hao nhanh tài sản

Ngày:

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Tài sản cố định tự xây dựng

Tài sản cố định tự xây dựng

Ngày:

Thủ tục mua xe ô tô con

Thủ tục mua xe ô tô con

Ngày:

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Ngày:

Thuê xe cá nhân

Thuê xe cá nhân

Ngày:

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Ngày:

Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Thanh lý Tài sản cố định

Thanh lý Tài sản cố định

Ngày:

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Ngày:

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Ngày:

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Ngày:

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2507

Hôm qua: 1919

Tuần này: 6893

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61268

Năm nay: 61268

Tổng truy cập: 469840

X