» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Lượt Xem: 906

Xử lý hàng bán bị trả

– Doanh nghiệp đã bán hàng nhưng sau đó hàng không đủ chất lượng nên bên mua trả lại hàng do kém chất lượng, phẩm cấp, chủng loại….vậy phải xử lý như thế nào?

–  Thủ tục  pháp lý và văn bản chế tài liên quan

– Xử lý khi đơn giá xuất kho trả lại khách hàng do áp dụng đơn giá xuất kho bình quân gia quyền => giá xuât kho tra lại >  gia mua vào

+++  Xử lý về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại: Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ:

Khoản 3 Điều 20: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điều chnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gităng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiu... Căcứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điu chnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điu chỉnh không được ghi s âm (-).

+ Điểm 2.8 Phụ lục 4: Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xut hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả ltoàn bộ hay một phn hàng hóa, khxuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tin thuế GTGT (nếu có).

– Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả li hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hi hóa đơn đã lập.”

 +++  Xử lý cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại:

***Chi tiết tại Công văn số 5839/CT-TTHT ngày 20/02/2017 của Cục Thuế Hà Nội về hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh hàng mua bị trả lại:

Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao cho bên mua, sau đó bên mua trả lại hàng, đã lập hóa đơn trả hàng theo quy định thì các bên kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng như sau:

+++ Đối với bên bán: 

– Kê âm vào bảng kê bán ra

– Thực hiện kê khai giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II - Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT. Nếu là hàng hóa chịu thuế GTGT thì điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32), giảm thuế GTGT tại chỉ tiêu (33).

+++ Đối với bên mua: 

– Kê âm vào bảng kê mua vào

– Thực hiện điều chỉnh giảm doanh số mua tại chỉ tiêu (23), giảm thuế GTGT đầu vào tại chỉ tiêu (24) và (25).

 *** Chi tiết tại: Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

 – Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, Điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa hoặc lập hóa đơn Điều chỉnh theo quy định.

– Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn Điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai Điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua Điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn Điều chỉnh.

– Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

+ Trường hợp hai bên thống nhất Điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn Điều chỉnh, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

 *** Chi tiết tại: Công văn 84288/CT-HTr  Ngày 29/12/2015 chính sách thuế Hà Nội

– Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn và hàng hóa cho người mua, sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa thì khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, tiền thuế GTGT (nếu có).

– Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) cụ thể:

+ Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

+ Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:

Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.

– Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Trường hợp kê khai không đúng theo quy định, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu vào tháng 07/2015, đến tháng 10/2015 khách hàng phát hiện hóa đơn lập sai thì hai bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn, người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Chương III Nghị định 51/2010/NĐ-CP Căn cứ vào hóa đơn mới người bán xuất cho Công ty, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

 +++ Cách hạch toán hàng bán bị trả lại:

++Người bán: Khi bán hàng " xuất hoá đơn " Ghi tăng Doanh thu
+ Doanh thu:

            Nợ TK 1111,1121,131
                   Có TK 5111 
                   Có TK 33311 ( nếu có )
+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán 
            Nợ TK 632
                   Có TK 156…

Khi nhận hàng trả lại " Nhận hoá đơn " Ghi giảm Doanh thu hàng bán
+ Ghi giảm Doanh thu

          Nợ TK 5212
          Nợ TK 33311 ( nếu có )
                Có TK 1111, 1121, 331
+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:
          Nợ TK 1561…
                Có  TK632

++ Người mua: Khi mua hàng " nhận hoá đơn "

+ Ghi tăng giá trị hàng mua
             Nợ TK 156,152,153,211…

 Nợ TK 1331 ( nếu có )
                   Có TK1111, 1121, 331

Khi trả lại hàng " Xuất hoá đơn " Ghi giảm giá trị hàng:
+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại

            Nợ TK1111,1121,331
                   Có TK156,152,153,211….

                   Có TK1331 ( nếu có ) 

 +++Các trường hợp xuất trả

+ Trường hợp 01: khi xuất trả hàng theo phương pháp bình quân gia quyền xuất kho

Ví dụ: Tháng 8/207 có mặt hàng “Thép hộp vuông mạ kẽm”

– Mua của công ty A với khối lượng là 100kg x 15.000đ/kg=1.500.000 đ

– Mua của công ty B với khối lượng là 100kg x 16.000đ/kg=1.600.000 đ

–  Đặt mã nhập kho là: Thephopvuongmakem

Tổng tồn:

– Số lượng tồn = 200kg

– Thành tiền tồn = 3.100.000 đ

– Đơn giá bình quân = 15.500đ

Giả sử trong 9/2017 trả lại hàng công ty A 50kg

1.      Nếu ghi chung mã hàng tồn kho là Thephopvuongmakem = > đến hiện tượng xuất kho giá trả lại cao hơn

+ Phiếu xuất kho: 50 kg x 15.500đ/kg = 775,000   đ

+ Hóa đơn trả lại là 50kg x 15.000đ/kg = 750,000   đ

 => Nếu xử lý theo phương này thì phần chênh lệch cao hơn: 775,000 đ - 750,000 đ= 25,000 đ = > Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm kế toán nhập phần giá vốn vượt vào B4 làm tăn thu nhập tính thuế

2.      Nếu ghi chung mã hàng tồn kho là Thephopvuongmakem = > đến hiện tượng xuất kho giá trả lại cao hơn  => Ta đặt thêm 1 mã cho 50 kg xuất trả để không bị trùng mã tính giá xuất kho bình quân gia quyền: Thephopvuongmakemtl (thêm chữ TL sau đuôi tức là trả lại)

+Tại tháng 8/2017 lập phiếp nhập kho tách làm 2 hàng

– Phiếu nhập hàng 01: Thephopvuongmakem = 50kg x 15.000đ/ kg

– Phiếu nhập hàng 02: Thephopvuongmakem tl= 50kg x 15.000đ/ kg

Tại tháng 9/2017 xuất hàng trả lại

+ Phiếu xuất kho: Thephopvuongmakem tl = 50 kg x 15.000đ/kg = 750,000 đ

+ Hóa đơn trả lại là 50kg x 15.000đ/kg = 750,000 đ

= > Nếu xử lý theo cách thêm mã này thì khi xuất kho hàng trả lại không bị trùng mã ko bị tính đơn giá xuất kho theo bình quân gia quyền => bị lệch giá xuất kho trả lại cao hơn hoặc thấp hơn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 528

Hôm qua: 2261

Tuần này: 12266

Tuần trước: 15538

Tháng này: 62213

Năm nay: 128656

Tổng truy cập: 537228

X