» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Tài Sản Cố Định » Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Lượt Xem: 2112

Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

–       Doanh nghiệp đi thuê văn phòng hoặc nhà xưởng trong quá trình hoạt động có phát sinh chi phí sửa chữa vậy chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

–       Để được tính vào chi phí hợp lý cần quy định ở văn bản nào?

–       Chi phí sữa chữa nhà xưởng đi thuê có được kê khai khấu trừ thuế không ?

***Căn cứ:  Thông tư  Số: 45/2013/TT– BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

–       Tại Khoản 13, Khoản 14  Điều 02 Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

–       Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

+ Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm.

+ Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này.

+ Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

+++ Tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.16 Thông tư 78/2014/TT-BTC & Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) 

“Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”

++ Chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì cần những chứng từ sau:
                  – Hợp đồng thuê nhà xưởng, trong hợp đồng ghi rõ bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê.
                  – Hóa đơn thuê nhà xưởng ( nếu có)

– Biên bản ghi nhận trạng thái thiệt hại của tài sản(Biên bản kiểm tra hiện trường)

–  Dự toán , kế hoạch hay còn gọi là Báo cáo kinh tế kỹ thuật chi phí sữa chữa mua sắm

–  Quyết định phê duyệt : Báo cáo kinh tế kỹ thuật

–  Quyết định phê duyệt kinh phí sữa chữa

– Thư mời cac đơn vị báo giá

– Hợp đồng thi công sửa chữa, thanh lý hợp đồng

– Chứng từ thanh toán

– Quyết toán sửa chữa hoàn thành
 

+++ Hạch toán kế toán

++ Nếu công ty giao thầu cho công ty khác sửa chữa tài sản.

–       Khi hoàn thành công việc căn cứ vào hóa đơn GTGT, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, biên bản xác nhận khối lượng, bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành:

–       Khi nhận được hóa đơn:

Nợ TK 242,1331

      Có TK 331

–       Khi phân bổ cho các bộ phận

Nợ TK 627, 154, 642

      Có TK 242

 ++ Nếu việc sửa chữa tài sản do công ty tự làm.

–       Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khác tập hợp được

Nợ TK 241,1331

      Có TK 111, 112, 152, 214, 334

–       Khi sửa chữa hoàn thành

Nợ TK 242

      Có TK 241

–       Phân bổ chi phí sửa chữa vào chi phí trong kỳ

Nợ TK 627, 154, 642

      Có TK 242

***Lưu ý : 

Chi phí sửa chữa văn phòng nhà xưởng đi thuê, phân bổ không quá 3 năm

 Thuế GTGT đầu vào của chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

 ***Chi tiết tại:

  1. Công văn 549/TCT-PCCS ngày 29/01/2007  Chi phí sửa chữa văn phòng
  2. Công văn 656TCT/DNK ngày 9/3/2005 hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh
  3. Công văn 257TCT/DNK ngày 19/01/2005 hạch toán chi phí sửa chữa xe bị tai nạn và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  4. Công văn 9211/CT-TTHT ngày 29/10/2014 thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
  5. Công văn 47485/CT-TTHT ngày 9/1/2018 thuế giá trị gia tăng chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê

 

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 47485CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế GTGT và chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2018
 
Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Cầu 75
(Địa chỉ: số 6 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; MST: 2900324829)
Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 257/2018/TCKT ngày 21/6/2018 của Công ty cổ phần xây dựng Cầu 75 (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):
“13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.”
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
 dụ 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.
Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Tại khoản 3 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”
- Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định, sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
…”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí cải tạo, sửa chữa lại văn phòng được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian không quá 3 năm.
Thuế GTGT đầu vào của chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn.
Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày:

Hóa đơn mua xe photo

Hóa đơn mua xe photo

Ngày:

Chậm nộp bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Chậm nộp bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Ngày:

Khấu hao tài sản từ xây dựng cơ bản

Khấu hao tài sản từ xây dựng cơ bản

Ngày:

Hướng dẫn chỉ tiêu ngày giờ trên hóa đơn điện tử

Hướng dẫn chỉ tiêu ngày giờ trên hóa đơn điện tử

Ngày:

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Ngày:

Doanh nghiệp mua chung cư cho sếp ở

Doanh nghiệp mua chung cư cho sếp ở

Ngày:

Công ty mua nhà đất

Công ty mua nhà đất

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 858

Hôm qua: 1019

Tuần này: 1895

Tuần trước: 6556

Tháng này: 21623

Năm nay: 372335

Tổng truy cập: 780907

X