» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Môn bài » Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

Lượt Xem: 1999

Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh

–        Doanh nghiệp trong thời gian ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì các tài sản có phải trích khấu hao và phân bổ trong thời gian tạm ngưng hay không?

–        Doanh nghiệp có phải nộp lệ phí trước bạ hay không?

+++ Về thuế TNDN:

*** Căn cứ

–        Điểm e Khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về Chi khấu hao tài sản cố định

= > Theo đó:

–        Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

–        Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

 +++ Về Khấu hao tài sản:

 *** Căn cứ

–         Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính có hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

   “Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

   1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

   - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

   - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

   - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

   - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

   - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

   - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

   - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

   2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

   = > Theo đó:

1.      Tạm dừng do hết Nguyên liệu:

–        Doanh nghiệp trong năm có thời gian tạm ngừng sản xuất trong tháng để bảo dưỡng sửa chữa máy do không có nguyên liệu sản xuất thì trong thời gian ngừng sản xuất tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

–        Trường hợp Công ty tạm ngừng dây chuyền sản xuất cầu chì nhiệt (linh kiện điện tử) để tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới thay thế nguyên liệu cũ do nguyên liệu đang sử dụng sẽ bị cấm và khách hàng yêu cầu không tiếp tục sử dụng thì TSCĐ trên không thuộc đối tượng “tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng” như quy định tại điểm 2.2  khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Do đó khoản chi khấu hao đối với TSCĐ trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Công ty tiếp tục thực hiện trích khấu hao theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Việc hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính. 

2.      Tạm dừng do máy móc hư hỏng: Trường hợp tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do sự cố tạm thời dừng với thời gian ngắn (dưới 12 tháng) để sửa chữa rối tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong Khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được trích khấu hao và Khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+++ Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

 – Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải nộp lệ phí môn bài hay không?

– Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải báo cáo thuế và báo cáo tài chính hay không?

 *Căn cứ: 

–        Theo điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

–        Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC có sửa đổi quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/NĐ-CP

–        Công văn 3978/CT-TTHT ngày 12 tháng 5 năm 2011 nộp thuế môn bài trong thời gian tạm ngưng hoạt động

–        Công văn 1263/TCT-KK ngày 18/04/2013 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: V/v hướng dẫn vướng mắc về chính sách lệ phí môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh

–        Công văn 1510/CT-TTHT về nộp thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

= > Theo đó:

–        Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất (15) mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi

–        “Tạm ngừng kinh doanh” là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện hoạt động kinh doanh, trong khoảng thời gian không quá 2 năm – nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác. Sau khi hết thời gian tạm ngừng doanh nghiệp phải hoạt động trở lại, nếu không hoạt động thì phải giải thể hoặc chuyển nhượng.

–  Nếu người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

–          Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

–          Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

+++ Ưu điểm của việc tạm ngừng kinh doanh

–        Doanh nghiệp có thể bớt đi nỗi lo về tiền lương cho người lao động, thuế, các khoản chi khác. Nhờ đó, doanh nghiệp tập trung nhân lực và vật lực để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng; tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tái cơ cấu lại doanh nghiệp hoặc cũng có thể “án binh bất động” chờ đợi cơ hội mới tốt hơn.

–        Một ưu điểm nổi bật của việc tạm ngừng kinh doanh là khi doanh nghiệp hoạt động trở lại thì thủ tục rất đơn giản, chẳng hạn nếu hết thời hạn tạm ngưng thì doanh nghiệp tự hoạt động trở lại còn nếu sớm hơn thời hạn tạm ngừng thì chỉ cần làm công văn thông báo.

–        Ngược lại nếu doanh nghiệp cảm thấy gánh nặng của doanh nghiệp quá lớn, không còn cơ hội cải thiện để thoát khỏi khủng hoảng thì nên chọn giải pháp giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

+Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì:
- Tài sản cố định không phải trích khấu hao, công cụ dụng cụ cũng ko phải trích phân bổ
- Không ký kết thêm các hợp đồng kinh tế đầu vào và ra
- Ngừng việc xuất hóa đơn đầu ra và nhận hóa đơn vào có ngày sau ngày tạm ngưng bắt kể từ thời điểm thông báo tạm ngưng
- Nếu ngừng nguyên cả năm thì không cần làm sổ sách và báo cáo tài chính
- Nếu ngừng không nguyên năm thì vẫn phải quyết toán thuế và lập sổ sách và báo cao tài chính cho những tháng hoạt động kinh doanh
- Nếu tạm ngưng nguyên năm thì không phải nộp thuế môn bài

*** Chi tiết tại:

1.      Công văn 817/TCT-CS ngày 15/02/2008 khấu hao tài sản cố định trong thời gian ngừng sản xuất

2.      Công văn 10589/BTC-TCT ngày 12 tháng 08 năm 2010 về trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

3.      Công văn số :14705/CT-TT&HT Ngày 22/08/2017 V/v chi phí khấu hao TSCĐ tạm ngừng hoạt động - Công ty TNHH Uchihashi Việt Nam.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Lệ Phí Môn Bài

Lệ Phí Môn Bài

Ngày:

Kê khai phí môn bài

Kê khai phí môn bài

Ngày:

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2017

Ngày:

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Ngày:

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Trường hợp nào phải nộp lại tờ khai thuế môn bài/ Lệ phí môn bài

Ngày:

Miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 386

Hôm qua: 835

Tuần này: 4996

Tuần trước: 6895

Tháng này: 18168

Năm nay: 368880

Tổng truy cập: 777452

X