» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Hạch toán khoản tiền phạt vi phạm về lĩnh vực thuế

Hạch toán khoản tiền phạt vi phạm về lĩnh vực thuế

Lượt Xem: 754

Hạch toán khoản tiền phạt vi phạm về lĩnh vực thuế

–        Doanh nghiệp bị truy thu tiền thuế và có  nộp tiền dư, nộp thừa thì việc hoàn trả tiền lãi cho người nộp thuế như thế nào?

–        Doanh nghiệp có được hoàn lại tiền thuế  hay không?

***Căn cứ:

+++Về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

 - Tại Khoản 5.b, Điều 2 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“b) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm đã chuyn hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã có quyết định khởi tố vụ án mà trước đó người có thẩm quyền xử phạt đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt; nếu chưa ra quyết định xử phạt thì không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi đó”.

- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 24 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“2. Trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt, nếu hành vvi phạm được phát hiện có du hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ phải chuyn hồ sơ xử lý vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để xử lý...

3... Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định khởi tố vụ án thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuế phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế và chuyn tài liệu về việc thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự”.

- Tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“b) Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tin thuế được hoàn: Pht 20% s tin thuế thiếu, s tin thuế được hoàn. Mức phạt tiền được áp dụng cho người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế.

c) Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trn đối với hành vi trn thuế, gian lận thuế...”

 +++Về Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế

- Tại Điều 103 Luật quản lý thuế số 78/QH11/2006 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

“Điều 103. Hành vvi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế

1. Vi phạm các thủ tục thuế.

2. Chậm nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

4. Trốn thuế, gian lận thuế”.

- Tại Khoản 2, Điều 109 Luật quản lý thuế số 78/QH11/2006 ngày 29/11/2006 của Quốc hội hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về Thuế quy định:

“2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chng buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thm quyn ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”.

 +++Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền

- Tại Khoản 2, Điều 74 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền quy định:

“2. Trường hợp s thuế phải nộp xác định tại quyết định giải quyết khiếu nại cao hơn so với s thuế phải nộp xác định tại quyết định hành chính bị khiếu nại thì người nộp thuế phải nộp đy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại”.

- Tại Khoản 2a, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế...”.

= > Như vậy:

–        Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện điều tra tại DN và xác định hành vi vi phạm về thuế của doanh nghiệp là trốn thuế, gian lận thuế. Đây là hành vi vi phạm về thuế ở mức cao hơn mức vi phạm về thuế mà trước đó Cơ quan Thuế khi thực hiện thanh tra tại DN xác định doanh nghiệp có hành vi kê khai sai dân đến thiểu số thuế phải nộp và Cục Thuế/ Chị cục thuế  đã ban hành quyết định truy thu và thực hiện phạt vi phạm hành chính.

–        Khi Cơ quan Thuế thực hiện hủy bỏ quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của Cục Thuế/ chi cục thuế đối với DN theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thì số tiền thuế và tiền phạt mà DN đã nộp khi thực hiện quyết định của cơ quan thuế được xác định là khoản nộp thừa và được bù trừ với khoản phát sinh phải nộp khi người nộp thuế thực hiện theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an về hành vi vi phạm về thuế.

–        Cơ quan Thuế không phải trả tiền lãi đối với số thuế, số tiền phạt mà người nộp thuế đã nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện quyết định xử phạt trước đó của cơ quan Thuế.

*Chi tiết tại: Công văn 4277/TCT-KK ngày 20/9/2017 về hạch toán khoản tiền phạt vi phạm về lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4277/TCT-KK
V/v Hạch toán khoản tiền phạt vi phạm về lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/CT-KK ngày 06/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn trả tiền lãi cho người nộp thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5.b, Điều 2 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“b) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm đã chuyn hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã có quyết định khởi tố vụ án mà trước đó người có thẩm quyền xử phạt đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt; nếu chưa ra quyết định xử phạt thì không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi đó”.

- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 24 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“2. Trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt, nếu hành vvi phạm được phát hiện có du hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ phải chuyn hồ sơ xử lý vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để xử lý...

3... Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định khởi tố vụ án thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuế phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế và chuyn tài liệu về việc thi hành quyết định xử phạt cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự”.

- Tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“b) Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tin thuế được hoàn: Pht 20% s tin thuếthiếu, s tin thuế được hoàn. Mức phạt tiền được áp dụng cho người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế.

c) Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trn đối với hành vi trn thuế, gian lận thuế...”

- Tại Điều 103 Luật quản lý thuế số 78/QH11/2006 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

“Điều 103. Hành vvi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế

1. Vi phạm các thủ tục thuế.

2. Chậm nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

4. Trốn thuế, gian lận thuế”.

- Tại Khoản 2, Điều 109 Luật quản lý thuế số 78/QH11/2006 ngày 29/11/2006 của Quốc hội hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về Thuế quy định:

“2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chng buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thm quyn ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”.

- Tại Khoản 2, Điều 74 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền quy định:

“2. Trường hợp s thuế phải nộp xác định tại quyết định giải quyết khiếu nại cao hơn so với s thuế phải nộp xác định tại quyết định hành chính bị khiếu nại thì người nộp thuế phải nộp đy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại”.

- Tại Khoản 2a, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện điều tra tại DNTN Đức Thủy và xác định hành vi vi phạm về thuế của doanh nghiệp là trốn thuế, gian lận thuế. Đây là hành vi vi phạm về thuế ở mức cao hơn mức vi phạm về thuế mà trước đó Cơ quan Thuế khi thực hiện thanh tra tại DNTN Đức Thủy xác định doanh nghiệp có hành vi kê khai sai dân đến thiểu số thuế phải nộp và Cục Thuế tỉnh Hà tĩnh đã ban hành quyết định truy thu và thực hiện phạt vi phạm hành chính. Khi Cơ quan Thuế thực hiện hủy bỏ quyết định số 2100/QĐ-CT ngày 19/6/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đối với DNTN Đức Thủy theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thì số tiền thuế và tiền phạt mà DNTN Đức Thủy đã nộp khi thực hiện quyết định số 2100/QĐ-CT ngày 19/6/2016 được xác định là khoản nộp thừa và được bù trừ với khoản phát sinh phải nộp khi người nộp thuế thực hiện theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vi phạm về thuế. Cơ quan Thuế không phải trả tiền lãi đối với số thuế, số tiền phạt mà người nộp thuế đã nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện quyết định xử phạt trước đó của cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, TTr, QLN (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1126

Hôm qua: 1028

Tuần này: 5945

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4159

Năm nay: 282598

Tổng truy cập: 691170

X