» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNDN » Khoản chi tiếp khách, hội nghị, quảng cáo

Khoản chi tiếp khách, hội nghị, quảng cáo

Lượt Xem: 3803

Khoản chi tiếp khách, hội nghị, quảng cáo

– Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có còn khống chế mức phần trăm nữa không?

– Cần những hồ sơ chứng từ gì để hợp thức hóa chi phí tịnh thuế TNDN?

– Các hồ sơ thủ tục gì để giải trình?

*Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm: các khoản sau đây không bị khống chế

–       Hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

–       Hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá;

–       Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) bao gồm:

–       Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin;

–       Chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

–       Chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

–       Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

–       Chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

–       Chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

–       Chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu. 

+++Các hóa đơn đầu vào thường là:

–        Mua rượu, rượu ngoại, bia…

–        Trà,  hoa quả…

–        Hóa đơn ăn uống, hội nghị, phòng nghĩ…

–        Các vật dụng công cụ khác:  màn sáo, bộ ly tách…

= > Lâu nay chúng ta thường nghĩ cứ có hóa đơn thôi là đủ được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ và được khấu trừ thuế, một quan niệm sai lầm bởi để hợp lệ cần phải có tính hợp lý hợp lệ phục vụ sẩn xuất kinh doanh chứ không thể hiểu đơn thuần là có hóa đơn là đủ, hóa đơn không phải là bùa hộ thân chỉ là 01 phần trong bộ hồ sơ chứng từ mà thôi

+++Kể từ ngày 01/ 01/ 2015

*Vấn đề 01. Quy định liên quan về chi phí tiếp khách và định mức chi phí tiếp khách:

– Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định:
“Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9”.
*Cụ thể:
 m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;
*Theo đó:

–       Chi phí tiếp khách không bị khống chế về định mức chi phí.

–       Các khoản chi phí:  Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hóa đơn, hồ sơ chứng từ đầy đủ thì được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ.

*Vấn đề 02. Điều kiện để chi phí tiếp khách được chấp nhận là chi phí hợp lý

Khoản chi phí tiếp khách hoặc hội nghị khách hàng được chấp nhận là chi phí hợp lý được trừ cho mục đích tính thuế TNDN thì:

–       Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

–       Có hồ sơ chứng từ hợp lý

*Hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách hợp lý: việc tiếp khách không phải đơn thuần chỉ là hóa đơn chứng từ thôi là đủ mà phải đủ các yếu tố

–         Mời ai? Cho hợp đồng kinh tế bán ra nào, đơn hàng nào?

–        Kế hoạch/ đơn đề xuất và quyết định duyệt chi của hội đồng/ giám đốc

–        Thư mời, Giấy mời khách hàng tham dự, xác nhận của bên được mời? ai làm đại diện

–        Danh sách mời những ai? Tổ chức ở đâu?

–        Booking đặt phòng cho khách đoàn, kèm theo danh sách?

= > Các thủ tục giấy tờ bổ sung:

  1. Bill thanh toán + oder đi kèm (dưới dạng không có hợp đồng kinh tế hoặc phiếu đặt dịch vụ) hoặc Bảng kê chi tiết món ăn
  2. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường
  3. Phiếu xác nhận dịch vụ (booking), hoặc hợp đồng kinh tế nếu khách đặt trước
  4. Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng
  5. Phiếu thu tiền nếu thanh toán ngay tiền mặt, cà thẻ (khách đưa thẻ quẹt qua khe đọc thẻ, nhập mã số cá nhân và số tiền cần thanh toán, máy sẽ in ra hóa đơn và khách hàng ký vào, hoàn tất quy trình thanh toán)

 *Vấn đề 03. Hạch toán chi phí tiếp khách.

 +Theo thông tư 200 thay thế QĐ15 

Nợ TK 642*,641*  (TT200, QĐ15)

Nợ TK 1331

          Có TK 111,112,331

+ Theo TT133 thay QĐ 48:

Nợ TK 6421,6422 (TT133,QĐ 48)

Nợ TK 1331

           Có TK 111,112,331

  *Tham khảo tại:

– Thông tư như 78/2014/TT-BTC, thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và gần đây Thông tư 96/2015/TT-BTC

–  Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

–  Tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2540/TCT-CS
V/v thuế GTGT, TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty CP Xây lắp cơ khai và lương thực thực phẩm.
(Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An)

 

Trả lời công văn số 25/MCF-TCKT.15 ngày 21/4/2015 của Công ty CP xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với Khoản chi tiếp khách, hội nghị; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 1 Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;

…”

Tại Khoản 4 Điều 1 Luật thuế TNDN số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 32/2013/QH13 như sau:

“4. Bãi bỏ Điểm m Khoản 2 Điều 9.”

Tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...

5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/1/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và công văn của Công ty, trường hợp Công ty CP xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm có các hóa đơn đầu vào mua rượu, rượu ngoại, bia nhưng chưa có căn cứ để xác định Công ty dùng số rượu, bia này để phục vụ cho hội nghị khách hàng, tiếp khách hàng hay tiêu dùng cá nhân không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An kiểm tra tình hình thực tế để hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty Cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT; 
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Ngày:

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày:

Chi tài trợ

Chi tài trợ

Ngày:

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Ngày:

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Ngày:

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Ngày:

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Ngày:

Hóa đơn đặc thù

Hóa đơn đặc thù

Ngày:

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Ngày:

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Ngày:

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Ngày:

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Ngày:

Phụ cấp và khoán chi

Phụ cấp và khoán chi

Ngày:

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Ngày:

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Ngày:

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Ngày:

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Ngày:

Trích trước chi phí lãi vay

Trích trước chi phí lãi vay

Ngày:

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày:

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Ngày:

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Ngày:

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ngày:

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Ngày:

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Ngày:

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Ngày:

Hàng hư hỏng mất cắp

Hàng hư hỏng mất cắp

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày:

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Ngày:

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Ngày:

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Ngày:

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Ngày:

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1841

Hôm qua: 1534

Tuần này: 6287

Tuần trước: 14661

Tháng này: 49143

Năm nay: 49143

Tổng truy cập: 457715

X