» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Kinh doanh bất động sản: Vốn pháp định phải 20 tỉ

Kinh doanh bất động sản: Vốn pháp định phải 20 tỉ

Lượt Xem: 555

Kinh doanh bất động sản: Vốn pháp định phải 20 tỉ

–        Kinh doanh BĐS, và du lịch có cần phải chứng minh vốn pháp định không?

–        Mức vốn pháp định và kỹ quỹ là bao nhiêu cho các loại doanh nghiệp này?

***Căn cứ:

+Về BĐS:

– Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

– Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014

+Về Du lịch:

– Nghị định 180/2013/NĐ-CP Ngày 14/11/2013 sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

– Cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Nghị định 43/2010/ NĐ – CP quy định về đăng ký kinh doanh.

***Theo đó:

1. Đối với thành lập công ty mới kinh doanh Bất động sản: Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2015  điều kiện vốn pháp định.

– Căn cứ và Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như sau: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

= >  Như vậy, bạn muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ.

– Việc thành lập công ty mới kinh doanh bất động sản yêu cầu nhà đầu tư cần có số vốn pháp định là 20 tỉ đồng tiền ký quỹ tại Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Việc ký quỹ vốn pháp định thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

2. Đối với công ty đã hoạt động và muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản:

–  Việc đã có công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì điều kiện là công ty phải có báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập về nguồn vốn của chủ sở hữu tối thiểu phải có là 20 tỉ đồng.

–  Việc xác nhận của kiểm toán độc lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

***Về xác nhận ký quỹ vốn pháp định kinh doanh bất động sản

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản:

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập mới hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngoài các hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận về vốn gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

2. Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có: Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

3. Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

4. Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

= = > Như vậy, Sở KHĐT yêu cầu các cổ đông sáng lập Công ty có văn bản xác nhận ký quỹ phải có tên của các cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn là đúng.

–        Kinh doanh bất động sản có phải làm thủ tục ký quỹ : Doanh nghiệp phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 của Luật Đầu tư 2014. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án 20% vốn đầu tư của dự án.

***Về  Du lịch lữ hành

++++Về thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế, ngày 14/11/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

–        Tại Khoản 1, Điều 15 có quy định như sau: “Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.”

–        Tại Thông tư 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, tại Điều 5 có quy định về ký quỹ như sau:  Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với những nội dung quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng; Hợp đồng ký quỹ gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; số tiền ký quỹ; Lãi suất tiền gửi ký quỹ; Trả lãi tiền gửi ký quỹ; Sử dụng tiền ký quỹ; Rút tiền ký quỹ; Hoàn trả tiền ký quỹ; Trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Thông tư này; Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Do đó, bạn cần nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng và thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ với ngân hàng nhận ký quỹ theo nội dung hợp đồng như trên.

***Về mức ký quỹ

*Căn cứ:

–        Điều 1 khoản 03 Nghị định 180/2013/NĐ-CP Ngày 14/11/2013 sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

Theo đó:

–        Cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+++ Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

= > Như vậy, pháp luật hiện hành bắt buộc phải ký quỹ để chứng minh vốn pháp định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì cần phải thực hiện thủ tục ký quỹ.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 968

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3225

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8564

Năm nay: 287003

Tổng truy cập: 695575

X