» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN

Lượt Xem: 335

 *Căn cứ:

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

– Luật 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 - sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, thuế TTDB và Quản lý thuế

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

– Công văn Số 8355/BTC-TCT và điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài

– Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất từ ngày 1/7/2016:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,(0,05%/ngày.)

- Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

KẾT LUẬN:

a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

- Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

- Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.07%  X  Tổng số ngày chậm nộp - 90

b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp

Ví dụ: Công ty A nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng.

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp: 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

- Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

-> Số tiền phạt chậm nộp = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Doanh nghiệp C nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/2013.

Ví dụ: Công ty  D được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế đối với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2014, thời gian gia hạn từ này 21/5/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 21/11/2014, người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 21/11/2014).

*Ví dụ: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp thuế E. Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2014. Ngày 30/5/2014, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/5/2014.

(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016)

Trước đó:

- Từ ngày 1/1/2015 theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:

- Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

*Cụ thể: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

Trước đó nữa:

Theo Công văn Số 8355/BTC-TCT và điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài cụ thể như sau:

1. Nếu tiền thuế nợ phát sinh từ sau ngày 01/7/2013 trở đi:

a. Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90).

 

mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ví dụ: Công ty A tháng 3/2014 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 200.000.000đ.

- Theo quy định thì hạn nộp chậm nhất là ngày 20/4/2014. Nhưng đến ngày 02/08/2014 công ty mới đi nộp.

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT như sau:

- Tổng số ngày chậm nộp từ 20/4/2014 đến 02/08/2014 = 10 + 31 + 30 + 31 +  2 = 104 ngày

Trong 90 ngày: Số tiền phạt = 200.000.000đ x 0,05% x 90 ngày = 10.000.000đ

Quá 90 ngày: Số tiền phạt = 200.000.000đ x 0,07% x (104 - 90 ngày) = 1.960.000 đ

=> Tổng tiền phạt = 10.000.000đ + 1.960.000 đ = 11.960.000 đ

Chú ý: Ngoài việc DN bị phạt chậm nộp tiền thuế, còn bị phạt về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế

2. Nếu tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

a. Những khoản phát sinh trước ngày 01/7/2013:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Những khoản phát sinh sau ngày 01/7/2013 (Các bạn tính như trên tức là chia là 2 giai đoạn < 90 ngày và > 90 ngày)

Ví dụ: Công ty B năm 2013 nợ tiền thuế TNDN là 100.000.000đ.

- Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/3/2013 (nhưng ngày 31 và 1/3 là ngày nghỉ). Nhưng ngày 04/10/2013  Công ty mới đi nộp:

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế TNDN như sau:

- Số ngày chậm nộp từ 02/4/2013 đến ngày 04/10/2013.

1. Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

- Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

2. Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau: 

- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

Số tiền phạt  = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;

- Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013, số ngày chậm nộp là 06 ngày:

Số tiền phạt   = 100 triệu x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.

=> Tổng cộng = 4,5 triệu đồng + 4,5 triệu đồng + 0,42 triệu đồng = 9,42 triệu đồng.

*Nguồn tham khảo: Kế toán thiên Ưng

  *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1723

Hôm qua: 1615

Tuần này: 1764

Tuần trước: 14082

Tháng này: 17374

Năm nay: 358827

Tổng truy cập: 361380

X