» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNCN » Mức tiền chi phụ cấp cho bữa ăn giữa ca

Mức tiền chi phụ cấp cho bữa ăn giữa ca

Lượt Xem: 5288

*Mức tiền chi  phụ cấp cho bữa ăn giữa ca

–   Mức chi phụ cấp ăn ca theo niên biểu các năm? Số tiền phụ cấp  cụ thể là bao nhiêu?

– Mức phụ cấp ăn ca bao nhiêu thì không bị tính thuế TNCN, bao nhiêu thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

*Tiến trình thời gian biểu:

*Căn cứ: Thông tư số 15/1999/TT–BLĐTBXH ngày 22–6–1999 của của bộ lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong cácdoanh nghiệp nhà nước

–Tại khoản II. MỨC ĂN GIỮA CA : Mức 144.000 đồng/người/tháng

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Căn cứ: Thông tư 22/2008/TT–BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước 

Tại khoản II. MỨC ĂN GIỮA CA mục 1:  Mức 450.000 đồng/người/tháng

7. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

–Bãi bỏ Thông tư số 15/1999/TT–BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước.

*Căn cứ: Thông tư 10/2009/TT–BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 

Điều 5. Điều khoản thi hành

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT–BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá : Mức 550.000 đồng/người/tháng

*Căn cứ: Thông tư 06/2010/TT–BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do  Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Thông tư số 10/2009/TT–BLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT–BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nướckhông vượt quá mức: 550.000 đồng/người/tháng.

*Căn cứ: Thông tư 12/2011/TT–BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Bãi bỏ Thông tư số 06/2010/TT–BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định Điều 1 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này không được vượt quá 620.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT–BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

*Căn cứ: Thông tư số 10/2012/TT–BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư­ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2012 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT–BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Các công ty quy định Điều 1 Thông tư này và các tổ chức, đơn vị của Nhà nước đang áp dụng chế độ như công ty nhà nước, từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 được thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT–BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động–Thư­ơng binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. 

+ Đến thời điểm hiện tại vẫn áp dụng là mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng.

Công thức chung: tính thuế TNCN 

–Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

–Thuế thu nhập  chiu thuế TN cá nhân = (Thu nhập – 9 triệu giảm trừ bản thân– (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

–Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)

–Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản than (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(10.5%)

 *Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN

 

*Ví dụ: Tổng lương = 11.000.000/tháng trong đó (Phụ cấp cơm là =1.000.000/ tháng)

Giảm trừ bản thân  = 9.000.000 + 680.000 = 9.680.000 đ

TNCT = 11,000,000–9,680,000 =  1,320,000

Thuế  =   1,320,000 x 5%=66.000

 

*Căn cứ:  Điều 22, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBHXH   mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động được quy định là không quá 730.000 đồng người/ người/ tháng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 nhưng các chế độ được áp dụng từ 01/01/2016.

*Như vậy: Mức phụ cấp tiền ăn giữa ca không chịu thuế TNCN sẽ tăng từ 680.000đồng/người/tháng lên 730.000đồng/người/tháng.

Ví dụ: Tổng lương = 11.000.000/tháng trong đó (Phụ cấp cơm là =1.000.000/ tháng)

Giảm trừ bản thân  = 9.000.000 + 730.000 = 9.730.000 đ

TNCT = 11,000,000-9,730,000 =   1,270,000 

Thuế  =  1,270,000  x 5%=63.500

 

*Về thuế TNCN:

  –  Căn cứ: điểm G5, khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về những khoản phụ cấp theo lương của người lao động, thì:

“g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

 – Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân“.

*Theo đó:

– Khoản chi Tiền ăn giữa ca của người lao động nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn thì không bị tính thuế TNCN (không bị khống chế) nhưng phải đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định;

– Nếu khoản chi tiền ăn giữa ca (tính vào tiền lương) thì phần chi vượt mức > 730.000 đồng người/ người/ tháng bị tính thuế TNCN.

 

*Về thuế TNDN:

– Căn cứ:  điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi, bỏ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC), tại mục 2.6b quy định các khoản chi có tính chất tiền lương bị loại trừ:

"Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty".

*Theo đó:

– Với khoản chi giữa ca là bếp ăn tập thể:  Tiền ăn giữa ca của người lao động được tính vào chi phí hợp lý (khi xác định chi phí tính thuế TNDN) mà không bị khống chế, nếu khoản chi này có đầy đủ chứng từ (khi tự tổ chức nấu ăn) và được ghi rõ một trong các hồ sơ sau (nếu chi theo tiền lương):

–  Hợp đồng lao động

–  Thoả ước lao động tập thể

– Quy chế tài chính

*Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 730.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 730.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 730.000 hay < 730.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 730.000 bị loại khi tính thuế TNDN

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày:

Chi tiền học phí cho con của NLĐ nước ngoài

Chi tiền học phí cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày:

Công tác phí, điện thoại

Công tác phí, điện thoại

Ngày:

Trợ cấp xăng xe, điện thoại

Trợ cấp xăng xe, điện thoại

Ngày:

Thuế TNCN từ lãi tiền vay

Thuế TNCN từ lãi tiền vay

Ngày:

Hướng dẫn về tiền khoán xăng xe

Hướng dẫn về tiền khoán xăng xe

Ngày:

Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Ngày:

Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Ngày:

Chi phí tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc DNTN, TNHH TV

Chi phí tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc DNTN, TNHH TV

Ngày:

Tiền thưởng, quà tặng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN

Tiền thưởng, quà tặng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN

Ngày:

Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ

Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ

Ngày:

Mức Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ dưới 3 tháng

Mức Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ dưới 3 tháng

Ngày:

Tiền lương tăng ca để tính thuế TNCN

Tiền lương tăng ca để tính thuế TNCN

Ngày:

Thời điểm xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thời điểm xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Ngày:

Thời điểm đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc

Thời điểm đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc

Ngày:

Trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động ?

Trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động ?

Ngày:

Bốn lưu ý không thể bỏ qua khi quyết toán thuế TNCN

Bốn lưu ý không thể bỏ qua khi quyết toán thuế TNCN

Ngày:

Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Ngày:

Chậm Đăng ký người phụ thuộc (Người nộp thuế đã có mã số thuế)

Chậm Đăng ký người phụ thuộc (Người nộp thuế đã có mã số thuế)

Ngày:

Thuế TNCN trong trường hợp bị nợ lương

Thuế TNCN trong trường hợp bị nợ lương

Ngày:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Ngày:

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Ngày:

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Ngày:

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN

Ngày:

Thuế TNCN tạm tính quý

Thuế TNCN tạm tính quý

Ngày:

Đăng Ký giảm trừ người phụ thuộc

Đăng Ký giảm trừ người phụ thuộc

Ngày:

Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư

Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư

Ngày:

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN

Ngày:

Thuế TNCN năm 2018 đối với các bạn làm việc trong khu kinh tế

Thuế TNCN năm 2018 đối với các bạn làm việc trong khu kinh tế

Ngày:

Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn khác năm tài chính

Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn khác năm tài chính

Ngày:

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN với lao động thời vụ

Quyết toán thuế TNCN với lao động thời vụ

Ngày:

Điều kiện Cam kết 02 TNCN

Điều kiện Cam kết 02 TNCN

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN của chi nhánh

Quyết toán thuế TNCN của chi nhánh

Ngày:

Quyết toán TNCN thử việc

Quyết toán TNCN thử việc

Ngày:

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân

Ngày:

Nghiệp vụ chi tiền lương người nước ngoài

Nghiệp vụ chi tiền lương người nước ngoài

Ngày:

Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng

Ngày:

Thù lao hội đồng quản trị

Thù lao hội đồng quản trị

Ngày:

Thu nhập từ dịch vụ tư vấn ban quản lý dự án

Thu nhập từ dịch vụ tư vấn ban quản lý dự án

Ngày:

Không có MST TNCN có được tính là chi phí hợp lý

Không có MST TNCN có được tính là chi phí hợp lý

Ngày:

Lao động thời vụ có thu nhập nhiều nơi

Lao động thời vụ có thu nhập nhiều nơi

Ngày:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân

Thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân

Ngày:

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng

Ngày:

Người nước ngoài đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào

Người nước ngoài đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào

Ngày:

Tự quyết toán Thuế TNCN

Tự quyết toán Thuế TNCN

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2317

Hôm qua: 1919

Tuần này: 6702

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61077

Năm nay: 61077

Tổng truy cập: 469649

X