» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Kê khai thuế » Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Lượt Xem: 766

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

–        CIF (Cost Insurance and Freight) là điều kiện giao hàng  tại cảng dỡ hàng: Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí). Nó thường được viết liền với một tên cảng biển nào đó, chẳng hạn: CIF Haiphong. Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho phương thức vận tải biển hoặc đường thuỷ nội địa.

---> Căn cứ:

–        Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014

+ Tại Khoản 2, Điều 6 quy định về đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng

+ Tại Khoản 2, Điều 7 quy định về thu nhập chịu thuế TNDN

+ Tại  Điều 12 quy định về cách tính thuế giá trị gia tăng

+ Tại  Điều 13 quy định về cách tính thuế TNDN

--->Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc từ công ty nước ngoài: Hợp đồng ghi rõ:

+ Giá trị máy móc là: 1.000.000 USD  

+ Phí lắp đặt là: 800 USD Bên bán là người chịu thuế phát sinh tại việt nam theo hợp đồng Điều kiện giao hàng là tại Cảng Hải Phòng…”

--->Trách nhiệm:

+ Bên Mua đã nộp làm thủ tục nhập khẩu và nộp thuế VAT ở khâu nhập khẩu.

+ Bên bán phải chịu thuế nhà thầu cho Hợp đồng này là bao nhiêu?

---> Theo đó:

–        Giá trị thiết bị, hàng hóa : 1.000.000 USD (chịu thuế GTGT, Nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt….) 

–        Phí lắp đặt:

+ VAT 5% = 800 USD x 5% = 40 USD

+ TNDN:  Việc xác định số thuế TNDN như sau: Bên bán phải nộp thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng ( bao gồm: giá trị máy móc thiết bị, giá trị dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị).

- Đối với giá trị máy móc thiết bị: Số thuế TNDN phải nộp = Tổng giá trị máy móc thiết bị theo hợp đồng × 1% = 1.000.000 USD x 1% = 10.000 USD

- Đối với giá trị dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị:Số thuế TNDN phải nộp = (Giá trị dịch vụ lắp đặt theo hợp đồng - Thuế GTGT đối với dịch vụ lắp đặt) × 5% = (800 USD - 40 USD) x 5%=38 USD

---> Lưu ý: Trường hợp khi Bên bán thực hiện dịch vụ lắp đặt tại Việt Nam mà Công ty phải chi trả thay cho Bên bán các khoản chi phí như chi phí tiền lương cho chuyên gia, ăn ở, đi lại, chi phí khác... thì các khoản chi phí trả thay này phải được cộng chung với giá trị dịch vụ khi xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDN của Bên bán.

 

 Hỏi: Gửi Ban tư vấn Tôi có câu hỏi về thuế nhà thầu như sau: Công ty tôi có nhập khẩu máy móc từ công ty nước ngoài: Hợp đồng ghi rõ: “…Giá trị máy móc là: 1.000.000 USD Phí lắp đặt là: 800 USD Bên bán là người chịu thuế phát sinh tại việt nam theo hợp đồng Điều kiện giao hàng là tại Cảng Hải Phòng…” Bên tôi đã nộp làm thủ tục nhập khẩu và nộp thuế VAT ở khâu nhập khẩu. Bên bán phải chịu thuế nhà thầu cho Hợp đồng này, Nhưng tôi chưa rõ về cách tính. Về thuế VAT thì là 3%*800 USD=240 USD. Nhưng còn thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây là 800usd hay là 1.800.000 USD? Tôi có đọc thông tư mà vẫn chưa rõ được khoản này Kính mong ban biên tập trả lời giúp tôi.

(28/12/2016)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng:

“2. Trường hợp hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức:  điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hoá chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

…”;

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

“2. Trường hợp hàng hoá được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụ quảng cáo tiếp thị (marketing), hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ…”;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thuế giá trị gia tăng:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

... Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

... 2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu…”;

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

... Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

…2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

…b.2) Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì tính thuế theo tỷ lệ thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%”,

Từ các căn cứ nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả Nguyễn Thương Huê nhập khẩu máy móc từ tổ chức ở nước ngoài (Bên bán) có kèm theo dịch vụ lắp đặt tại Việt Nam, trong hợp đồng mua bán có quy định Bên bán chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và trong hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ lắp đặt thì Bên bán thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính, nghĩa vụ thuế nhà thầu được xác định như sau:

1/ Về thuế GTGT:

Bên bán phải nộp thuế GTGT đối với giá trị dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị tại Việt Nam. Số thuế GTGT Bên bán phải nộp được xác định như sau:

Số thuế

 GTGT

phải nộp

 

=

Doanh thu

tính thuế

GTGT

 

×

Tỷ lệ (%) để tính

 thuế GTGT

trên doanh thu

 Trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT là tổng giá trị dịch vụ lắp đặt theo hợp đồng.

- Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với dịch vụ lắp đặt là 5%

2/ Về thuế TNDN:

Bên bán phải nộp thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng ( bao gồm: giá trị máy móc thiết bị, giá trị dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị).

Số thuế

 TNDN

phải nộp

 

=

Doanh thu

tính thuế

TNDN

 

×

Tỷ lệ (%) thuế TNDN

tính trên doanh thu

tính thuế

Trong đó: Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Bên bán nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Công ty trả thay Bên bán (nếu có).

Việc xác định số thuế TNDN cụ thể như sau:

          - Đối với giá trị máy móc thiết bị:

          Số thuế TNDN phải nộp = Tổng giá trị máy móc thiết bị theo hợp đồng × 1%

          - Đối với giá trị dịch vụ lắp đặt máy móc thiết bị:

Số thuế TNDN phải nộp = (Giá trị dịch vụ lắp đặt theo hợp đồng - Thuế GTGT đối với dịch vụ lắp đặt) × 5%

Lưu ý: Trường hợp khi Bên bán thực hiện dịch vụ lắp đặt tại Việt Nam mà Công ty phải chi trả thay cho Bên bán các khoản chi phí như chi phí tiền lương cho chuyên gia, ăn ở, đi lại, chi phí khác... thì các khoản chi phí trả thay này phải được cộng chung với giá trị dịch vụ khi xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDNcủa Bên bán.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Ngày:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Ngày:

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Ngày:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Ngày:

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Không thông báo phát hành hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày:

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Mã nộp thuế

Mã nộp thuế

Ngày:

Rủi Ro Cao Về Thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế

Ngày:

Thuế TNDN tạm tính

Thuế TNDN tạm tính

Ngày:

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Ngày:

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Ngày:

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Ngày:

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Ngày:

Cách tính Thuế nhà thầu

Cách tính Thuế nhà thầu

Ngày:

Gộp báo cáo tài chính

Gộp báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế nhà thầu

Kê khai thuế nhà thầu

Ngày:

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ngày:

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Ngày:

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Ngày:

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Ngày:

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Ngày:

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày:

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Ngày:

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Ngày:

Quy trình nộp thuế điện tử

Quy trình nộp thuế điện tử

Ngày:

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Ngày:

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Ngày:

Kê khai thuế

Kê khai thuế

Ngày:

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Ngày:

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Ngày:

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Ngày:

Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Ngày:

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Ngày:

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Ngày:

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Ngày:

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày:

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Ngày:

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Ngày:

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Ngày:

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Ngày:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ngày:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Ngày:

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi

Ngày:

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Ngày:

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Ngày:

Chi phí quảng cáo facebook google

Chi phí quảng cáo facebook google

Ngày:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Ngày:

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Ngày:

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Ngày:

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Ngày:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Ngày:

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Ngày:

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 818

Hôm qua: 1440

Tuần này: 9095

Tuần trước: 9397

Tháng này: 11985

Năm nay: 326511

Tổng truy cập: 735083

X