» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Lượt Xem: 2914

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

*Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
 1.      Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí được trừ?
2.      Có phải xuất hoá đơn? Cần chứng từ giấy tờ gì?
3.      Hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng giữa bên bán và bên mua như thế nào? 
*Vấn đề 01. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế được tính vào chi phí được trừ
*Căn cứ:

1.                 Điều 2.36 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.                 Điểm 2.36  điều 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điểm 2.36 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

3.                 Công văn số 3529/TCT-CS Ngày 22/8/2014 Tổng cục thuế đã ban hành  hướng dẫn cách xử lý khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế cụ thể như sau

"2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

*Như vậy: 

– Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền.

– Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.

– Dựa vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán thì khoản chi phí tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh được cho vào chi phí doanh nghiệp.

*Vấn đề 02. Tiền phạt vi phạm hợp đồng phải xuất hoá đơn hoặc phiếu chi:

Căn cứ:  Theo khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Không phải lập hóa đơn

– Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

*Như vậy: Khoản tiền vi phạm hợp đồng kinh tế phải xuất hoá đơn:

– Nếu bồi thường bằng tiền mặt thì lập phiếu chi.

– Nếu bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ thì phải lập hoá đơn và kê khai thuế.

*Lưu ý:

– Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế thì được trừ.

– Còn các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN bao gồmvi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác.  

*Vấn đề 03. Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng.

*A. Bên được nhận tiền phạt, bồi thường:

Theo khoản 1 điều 93,94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

"1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, gồm:

– Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

– Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);

 b) Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, kế toán phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:

* Đối với bên bán:

+) Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

* Đối với bên mua:

+) Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác.

+ Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh, ví dụ: Người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn thu được. Trường hợp người mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt được giảm trừ vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua được ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác."

 e) Phản ánh các khoản thu tiền phạt

 Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi:

Nợ các TK liên quan

           Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…

 Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK liên quan

           Có TK 711 - thu nhập khác.

g) Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

           Có TK 711 - Thu nhập khác.

 Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

           Có các TK 111, 112, 152,...

B. Bên phải chi tiền phạt, bồi thường:

Theo khoản 1 điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

"1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;"

đ) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

           Có các TK 111, 112

           Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

           Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

Ví dụ:

Công ty Xây Dựng A ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư là Công Ty B về xây dựng nhà xưởng

–        Giá trị công trình: 1.000.000.000 đồng

–        Thời gian thi công 12 tháng

–        Bảo hành 5%, thời gian bảo hành là 24 tháng

Trong năm 2017 công ty A thi công chậm 10 ngày bị bên B phạt 5%/ tổng giá trị bị chậm thi công là phần hoàn thiện: 300.000.000đ tương ứng: 300.000.000đx5%=15.000.000đ

*Theo đó:

Công ty A:

–        Nghiệm thu chậm sau 10 ngày = 1.000.000.000 đồng

–        Tiền phạt là 15.000.000đ  cấn trừ vào công nợ

–        Tiền bảo hành là=5.000.000 đ/ 24 tháng

–        Xuất hóa đơn = 1.000.000.000 đồng

–        Bảng quyết toán khối lượng =1.000.000.000 đồng

–        Bảng đối chiếu công nợ và đề nghị thanh toán = 1.000.000.000 đồng - 15.000.000đ-5.000.000đ= 980.000.000đ

*Hạch toán

–         Nghiệm thu xuất hóa đơn

Nợ TK 131= 1.000.000.000 đ

Có TK 511=909,090,909 đ

Có TK 33311= 90,909,091 đ

–        Tiền phạt vi phạm hợp đồng

Nợ TK 811/ có TK 131=  15.000.000đ 

Công ty B:

–        Nghiệm thu chậm sau 10 ngày = 1.000.000.000 đồng

–        Tiền phạt là 15.000.000đ  cấn trừ vào công nợ

–        Tiền bảo hành là=5.000.000 đ/ 24 tháng

–        Hóa đơn nhận được = 1.000.000.000 đồng

–        Bảng quyết toán khối lượng =1.000.000.000 đồng

–        Bảng đối chiếu công nợ và đề nghị thanh toán = 1.000.000.000 đồng - 15.000.000đ-5.000.000đ= 980.000.000đ

*Hạch toán

–         Nghiệm thu xuất hóa đơn

Nợ TK 241,211=909,090,909 đ

Nợ TK 1331= 90,909,091 đ

Có TK 331= 1.000.000.000 đ

–        Tiền phạt vi phạm hợp đồng

Nợ TK 331/ có TK 711=  15.000.000đ *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1164

Hôm qua: 1103

Tuần này: 1165

Tuần trước: 7125

Tháng này: 6504

Năm nay: 284943

Tổng truy cập: 693515

X