» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Lượt Xem: 572
Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới
–        Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới?
–        Thuế nhà thầu nước ngoài với hoa hồng môi giới?
---> Căn cứ:
–        Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN;
–         Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
–        Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
+ Tại Điều 2 khoản 4
+ Tại Điều 5 quy định các loại thuế áp dụng;
+ Tại Khoản 2, Điều 12 quy định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu;
+ Tại Khoản 2, Điều 13 quy định tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế;
---> Đối tượng không áp dụng tính thuế Nhà Thầu: cấp dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài: Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
1. Đối với đối tác NN là tổ chức:
– Nếu không hiện diện tại Việt Nam, hoạt động môi giới được thực hiện hoàn toàn ở nước ngoài, thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu;
– Nếu hiện diện tại Việt Nam thì Công ty thực hiện khai, tính nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên
            + TNDN 5%
            + VAT 5%
2. Đối với đối tác NN là cá nhân:
– Nếu cá nhân kinh doanh (thương nhân), không hiện diện tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận, ngành nghề phù hợp với hoạt động có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu;
– Nếu cá nhân kinh doanh (thương nhân), hiện diện tại Việt Nam, thì Công ty thực hiện khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC và thuế TNCN theo quy định Điều 17 Thông tư số 111/2013/TT-BTC; nộp thay theo Mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
+ Số thuế nhà thầu phải nộp:
–        Thuế GTGT: 5% (Tại điểm a, khoản 2, Điều 12, Mục 3, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014)
–        Thuế TNCN: 2% Tại điểm b.1, khoản 2, Điều 2 và điểm 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
– Trường hợp cá nhân không phải là thương nhân thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế suất toàn phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là 20% theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
+ Số thuế TNCN phải nộp
–        Cá nhân cư trú >= 183 ngày tại Việt Nam: Ký hợp đồng thời vụ: công tác viên, chuyên gia, hoa hồng môi giới…dưới < = 3 tháng khấu trừ 10% 
–        Cá nhân không cư trú < 183 ngày tại Việt Nam: Ký hợp đồng thời vụ, công tác viên, chuyên gia khấu trừ 20%
(Tại Điều 18, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013)
-->Ví dụ:
–        Công ty A mua Hàng hóa Tại Mỹ --> rồi xuất thẳng Hàng hóa cho bên thứ 3 là nước Anh thì hoa hồng môi giới cho giao dịch này mới được coi là không nằm trên lãnh thổ Việt Nam -> không chịu thuế nhà Thầu, TNCN
–        Đối tượng làm phát sinh nghiệp vụ môi giới là hàng hoá xuất khẩu, nằm trên lãnh thổ Việt Nam => Hoa hồng môi giới được xem là phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam --> chịu thuế nhà Thầu, TNCN
+ Công ty A Môi giới hoa hồng 10% sản phẩm hạt điều Xuất khẩu bán vào thị trường Mỹ
--> Hoa hồng môi giới được xem là phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam
--> Chịu thuế nhà Thầu, TNCN
 
–        Trường hợp ký hợp đồng với cá nhân không cư trú người nước ngoài (quốc tịch và cư trú tại Singapore: tức không hiện diện tại VN dù chỉ 1 ngày) cung cấp dịch vụ môi giới bán hàng hóa của Công ty ở nước ngoài (xuất khẩu) thì khoản thu nhập từ hoa hồng môi giới bán hàng hóa ở nước ngoài của cá nhân không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam thuộc đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu, tổ chức chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới. Khoản chi hoa hồng môi giới nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

----> Công văn:

–        Số 3994/CT-TTHT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20/5/ 2016V/v chính sách thuế nhà thầu, thuế TNCN.

–        Công văn 9803/CT-TTHT ngày 10/10/2017 thuế nhà thầu

–        Công văn số 4036/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 30/9/2015 v/v chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam

 

 

THUẾ TNCN VÀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BÁN HÀNG TRẢ CHO NGƯỜI NN

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công văn Số: 3994/CT-TTHT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20/5/ 2016V/v chính sách thuế nhà thầu, thuế TNCN.
                             +Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản Cỏ May
                             +Đ/c: Số 1738 đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
                              +Mã số thuế: 3501933355
Phúc đáp công văn số 05-001/CM-2016 ngày 10/5/2016 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cỏ May (Công ty) về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoa hồng môi giới bán hàng, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN;
Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;
Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”;
Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
– Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng: ”1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu…”;
– Tại Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng:
“…
4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài: …
– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
– …”
– Tại Điều 5 quy định các loại thuế áp dụng;
– Tại Khoản 2, Điều 12 quy định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu;
– Tại Khoản 2, Điều 13 quy định tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế;
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân;
– Tại Khoản 2, Điều 17 quy định thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú: “…b) 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ…;
– Tại Khoản 1, Điều 18 quy định thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú: “1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”;
– Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Luật Thương mại năm 2005 quy định thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam: “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận”;
Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ năm 2014 đến nay Công ty ký hợp đồng với đối tác nước ngoài (đối tác NN) là tổ chức, cá nhân không lưu trú hoặc có lưu trú làm dịch vụ môi giới bán hàng ra nước ngoài thì kê khai thuế như sau:
1. Đối với đối tác NN là tổ chức:
– Nếu không hiện diện tại Việt Nam, hoạt động môi giới được thực hiện hoàn toàn ở nước ngoài, thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu;
– Nếu hiện diện tại Việt Nam thì Công ty thực hiện khai, tính nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên;
2. Đối với đối tác NN là cá nhân:
– Nếu cá nhân kinh doanh (thương nhân), không hiện diện tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận, ngành nghề phù hợp với hoạt động có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu;
– Nếu cá nhân kinh doanh (thương nhân), hiện diện tại Việt Nam, thì Công ty thực hiện khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC và thuế TNCN theo quy định Điều 17 Thông tư số 111/2013/TT-BTC;
– Trường hợp cá nhân không phải là thương nhân thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế suất toàn phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là 20% theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
Chi phí môi giới được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu thỏa điều kiện quy định tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính tương ứng theo từng năm tài chính.
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn cho Công ty để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này, nếu còn vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền-Hỗ trợ, điện thoại số 064.3511524) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TTHT, W.
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Minh Cường*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1040

Hôm qua: 1018

Tuần này: 8848

Tuần trước: 13773

Tháng này: 49444

Năm nay: 179396

Tổng truy cập: 587968

X