» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Lượt Xem: 454
Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu
–        Hàng nhập khẩu có chịu thuế nhà thầu không?
–        Văn bản pháp lý nào quy định về tỉ lệ chịu thuế nhà thầu?
----> Tình huống: Doanh nghiệp nhập 1 lô hàng, thiết bị máy móc tổng giá trị hợp đồng là 10.000 USD , nhập theo DDU. Thì thuế nhà thầu phải nộp sẽ là bao nhiêu %?
***Căn cứ:
–       Tại khoản  2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014
----> Theo đó:
 + Không tách riêng được3% GTGT & 2% TNDN = 10.000 USD x 5% = 500 USD
 + Tách riêng được:
Hợp đồng mua thiết bị, giá trị hợp đồng là 10.000 USD
–        Trong đó giá trị thiết bị, hàng hóa : 9.900 USD (chịu thuế GTGT, Nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt….): 1% TNDN = 99 USD (tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)
–        Tiền vận chuyển & hướng dẫn lặp đặt, chạy thử… : 100 USD:  
+ TNDN 5% =100 USD x 5%= 5 USD (tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)
+ VAT 5% = 100 USD x 5%= 5 USD (tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)
–        Tổng cộng = 109 USD
----> Chi tiết tại: Công văn 44524/CT-TTHT năm 2017 về thuế nhà thầu đối với hoạt động mua máy ảnh từ nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành.
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 44524/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017
 
Kính gửi: Công ty TNHH Hattori và Cộng sự
(Địa chỉ: Số 32, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội)
MST: 0106560121
Trả lời công văn số 2017-04-N2 ngày 20/04/2017 của Công ty TNHH Hattori và Cộng sự (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế nhà thầu đối với hoạt động mua máy ảnh từ nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
+ Tại khoản 2 Điều 1 Chương I quy định:
“Điều 1. Đối tượng áp dụng
Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam... ”
+ Tại Điều 8 mục II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai như sau:
“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế ”
+ Tại Điều 11 mục III quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp trực tiếp như sau:
“Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”
+ Tại tiết a điểm 2 Điều 12, tiết b2 khoản 2 Điều 12, tiết a điểm 2 Điều 13, tiết b1 khoản 2 Điều 13 quy định nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (sau đây gọi là phương pháp trực tiếp) như sau:
“Điều 12. Thuế giá trị gia tăng
2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:
a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:
STT
Ngành kinh doanh
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
1
Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị...
5
…..
b.2) Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 3%.
…..
Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp
…..
2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:
STT
Ngành kinh doanh
Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
1
Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ(trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}
1
2
Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan
5
b.1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng....”
Căn cứ quy định trên và hồ sơ Công ty cung cấp, trường hợp Công ty mua hàng hóa (máy ảnh) của nhà cung cấp nước ngoài (Công ty TNHH Mandarin Optomedic) kèm dịch vụ vận chuyển tới địa chỉ của Công ty thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu cho nhà cung cấp nước ngoài:
1/ Về khâu cung cấp hàng hóa:
Công ty nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng máy ảnh.
Thuế TNDN: Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 1% theo quy định tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
2/ Về dịch vụ vận chuyển:
Thuế GTGT: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% theo quy định tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
Thuế TNDN: Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5% theo quy định tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 231

Hôm qua: 1040

Tuần này: 231

Tuần trước: 8848

Tháng này: 49452

Năm nay: 179404

Tổng truy cập: 587976

X