» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Lượt Xem: 379
Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính
–        Doanh nghiệp đi thuê tài chính máy móc thiệt bị với công ty nước ngoài thì có bị tính thuế nhà thầu GTGT, TNDN hay không?
–         Tỉ lệ tính thuế nhà thầu với hoạt động cho thuê tài chính như thế nào?
---> Căn cứ:
–        Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
–        Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013
–        Tại điểm b.4, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về doanh thu tính thuế TNDN
–        Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) quy định:
---> Theo đó:
-          Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
a.      Nếu Công ty ở nước ngoài là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê được coi là tài sản thuê tài chính.
---> Căn cứ:
1.     Tiết a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài
2.     Điều 13. Khoản 2a Thông tư số 103/2014/TT– BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu)
6.     Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày  31/12/2013 - Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
+Về thuế GTGT &TNDN:  Thuế nhà thầu hoạt động cho vay phát sinh lãi cho vay
+Lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
+Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế x 5%
+ Cách tính: TNDN= (Tổng giá trị cho thuê tài chính x tỉ lệ tính lãi) x 5% TNDN thuế nhà thầu = Lãy vay 635 x 5%
– “Khai thuế: phát sinh nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.”
– Thời hạn:kể từ ngày thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài
 + Từng lần chậm nhất là ngày thứ 10 (mười)
 + Tháng là ngày thứ 20 cuối cùng của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b.      Nếu Công ty ở nước ngoài không phải là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê không được coi là tài sản thuê tài chính mà được coi là tài sản thuê hoạt động.
+ Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê. Trường hợp doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh (Tại điểm b.4, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về doanh thu tính thuế TNDN)
+ Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài thì doanh thu tính thuế TNDN đối với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài là toàn bộ tiền cho thuê theo quy định tại điểm b.4, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC
+ Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăngxTỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu=Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng x Tỷ lệ 5 % ( Tại Điều 12 quy định về thuế GTGT Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014)
+ Số thuế TNDN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNDNxTỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế=Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ 5% (Tại Điều 13 hướng dẫn về thuế TNDN Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014)
---> Chi tiết:
-          Công văn 4765/TCT-CS ngày 11/11/2015 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng thuê tài chính do Tổng cục Thuế ban hành.
-          Công văn 7991/CCT-NVDT TTHT V/v Thuế nhà thầu lãi vay 22/10/2014
-          Công văn 9038/CT-TTHT năm 2014 kê khai thuế nhà thầu Hồ Chí Minh
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
 
 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4765/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015.
 
Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings.
(đ/c: Đường N2, lô C, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
Tổng cục Thuế nhận được công văn số CV-2015/0307 ngày 03/07/2015 của Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings hỏi về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng thuê tài chính (thuê máy móc, thiết bị) của Công ty ở nước ngoài. Về vấn đề này, do hồ sơ không kèm theo hợp đồng cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về hoạt động thuê tài chính.
Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) quy định:
“3. Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thỏa mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings thuê máy móc, thiết bị của Công ty mẹ và các Công ty khác ở nước ngoài (tài sản đi thuê thỏa mãn tất cả các điều kiện về thuê tài chính) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì:
- Nếu Công ty ở nước ngoài là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê được coi là tài sản thuê tài chính.
- Nếu Công ty ở nước ngoài không phải là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê không được coi là tài sản thuê tài chính mà được coi là tài sản thuê hoạt động.
2. Về doanh thu tính thuế nhà thầu (thuế GTGT và thuế TNDN) đối với hoạt động cho thuê tài chính máy móc, thiết bị của Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài.
Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) thì hoạt động cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tại điểm b.4, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về doanh thu tính thuế TNDN:
“b.4) Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê. Trường hợp doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh”.
Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị là 5%.
Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings ký hợp đồng thuê máy móc, thiết bị với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài thì doanh thu tính thuế TNDN đối với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài là toàn bộ tiền cho thuê theo quy định tại điểm b.4, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Vụ PC, CST, TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Ngày:

Bản chụp và bản sao là gì?

Bản chụp và bản sao là gì?

Ngày:

Mã số thuế của hộ kinh doanh

Mã số thuế của hộ kinh doanh

Ngày:

Hoá đơn thiếu chữ Việt Nam

Hoá đơn thiếu chữ Việt Nam

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 782

Hôm qua: 1440

Tuần này: 9059

Tuần trước: 9397

Tháng này: 11949

Năm nay: 326475

Tổng truy cập: 735047

X