» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Lượt Xem: 188

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

–        Hàng nhập khẩu có chịu thuế nhà thầu không?

–        Văn bản pháp lý nào quy định về tỉ lệ chịu thuế nhà thầu?

***Căn cứ:

–       Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014

+ Tại Điều 6 quy định đối tượng chịu thuế GTGT

+ Tại Điều 7 quy định thu nhập chịu thuế TNDN

+ Tại điểm a và điểm b, khoản 2 Điều 12 quy định về tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ

+ Tại điểm a và điểm b, khoản 2 Điều 13 quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thương mại và dịch vụ

----> Theo đó:

–        Trường hợp Công ty Behn Meyer Specialty Chemicals Sdn.Bhd (công ty BMSP) là công ty nước ngoài có trụ sở ở Malaysia ký hợp đồng cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức DAP (giao tại nơi đến) cho Công ty Petrolimex, thì công ty BMSP thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

–        Thuế nhà thầu phải nộp được xác định theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu tính thuế như sau:

   1/ Về thuế GTGT: trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế nhà thầu chỉ tính trên phần dịch vụ đi kèm chịu thuế GTGT, tỷ lệ % tính thuế GTGT là 5%. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm, thì tỷ lệ % tính thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng là 3%.

   2/ Về thuế TNDN: trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì tỷ lệ % để tính thuế TNDN đối với hàng hóa là 1%, đối với dịch vụ là 5%. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm, thì tỷ lệ % để tính thuế TNDN được tính chung cho cả hợp đồng là 5%.

----> Chi tiết tại: Công văn số :5451/CT-TT&HT Ngày 11/04/2016 V/v thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa - Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam.

 

 

THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Công văn số :5451/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :11/04/2016

V/v thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa - Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam .

   Cục Thuế có nhận công văn số 0104-16/CV-BMVN ngày 01/04/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa.

    Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (Thuế nhà thầu):

   Tại Điều 6 quy định đối tượng chịu thuế GTGT:

   “1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), bao gồm:

   - Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;…

   2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng…”.

   Tại điểm a và điểm b, khoản 2 Điều 12 quy định về tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ như sau:

   a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:

 

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

 

b) Xác định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể:

b.2) Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 3%”.

Tại Điều 7 quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I)…”.

Tại điểm a và điểm b, khoản 2 Điều 13 quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thương mại và dịch vụ như sau:

“a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

 

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5

 

 b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

b.1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Behn Meyer Specialty Chemicals Sdn.Bhd (công ty BMSP) là công ty nước ngoài có trụ sở ở Malaysia ký hợp đồng cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức DAP (giao tại nơi đến) cho Công ty Petrolimex, thì công ty BMSP thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Thuế nhà thầu phải nộp được xác định theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu tính thuế như sau:

   1/ Về thuế GTGT: trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế nhà thầu chỉ tính trên phần dịch vụ đi kèm chịu thuế GTGT, tỷ lệ % tính thuế GTGT là 5%. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm, thì tỷ lệ % tính thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng là 3%.

   2/ Về thuế TNDN: trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì tỷ lệ % để tính thuế TNDN đối với hàng hóa là 1%, đối với dịch vụ là 5%. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm, thì tỷ lệ % để tính thuế TNDN được tính chung cho cả hợp đồng là 5%.

   Để xác định số thuế nhà thầu phải nộp đề nghị Công ty tham khảo mục III, chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                   KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - P. KTT1, KTT2, KTT3 (Email);

  - LĐ Cục PT (Email);

  - P.TT & HT;

  - Lưu HCQT-TV-AC.                                            Đã ký : Nguyễn Minh Tâm*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1001

Hôm qua: 2466

Tuần này: 3467

Tuần trước: 11519

Tháng này: 57842

Năm nay: 57842

Tổng truy cập: 466414

X