» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Kê khai thuế » Thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Lượt Xem: 419

Thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

 – Doanh nghiệp trong nước thi công công trình cho công ty trong KCX thì có được miễn thuế GTGT?

– Có phải kê khai tờ khai hải quan?

 1. Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

+Căn cứ:  Khoản 2 Điều 1 & Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ–CP ngày 13/08/2010

–  Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan  thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu; Có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

– Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan" thuộc đối tượng không chịu thuế

+ Căn cứ:  Thông tư số 11/2012/TT–BTC ngày 04/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu vực phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

= > Theo đó:

–Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

– Trường hợp khi Doanh nghiệp A trong KCX đưa nguyên liệu, vật tư xây dựng từ nội địa Việt Nam vào khu để xây dựng Doanh nghiệp KCX thì nguyên liệu, vật tư xây dựng này được xác định là hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan để xây dựng công trình cho riêng Doanh nghiệp B (không phải để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của khu phi thuế quan) nên phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

+ Căn cứ:   Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013

– 'Thuế suất 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan".

+ Căn cứ:   Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT–BTC nêu trên quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu; như sau:

"– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này"

+ Căn cứ:   Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT–BTC nêu trên quy định: Riêng các trường hợp không cần tờ khai hải quan:

 Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan"

= > Theo đó:

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Trường hợp của công ty TNHH xây dựng Mirae ký hợp đồng với công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ là doanh nghiệp chế xuất để thực hiện xây dựng nhà xưởng, công trình theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng, không cần điều kiện tờ khai hải quan.

+ Đối với nhà thầu phụ thực hiện thiết kế, thi công khi xuất hóa đơn cho Công ty Mirae (không phải là doanh nghiệp chế xuất) thì không được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

*Chi tiết tại: Công văn số 3469/BTC-CST ngày 19/03/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––

Số: 3469/BTC–CST
V/v hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng MIRAE

Bộ Tài chính nhận được công văn số 03/01/CV–MIRE ngày 20/01/2014 của Công ty TNHH Xây dựng MIRAE về việc hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a) Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ–CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định:

– Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu;

– Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ–CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định: "Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan" thuộc đối tượng không chịu thuế.

c) Thông tư số 11/2012/TT–BTC ngày 04/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu vực phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan quy định như sau:

– Điều 1: "Thông tư này áp dụng đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào khu vực phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan".

– Điều 2: "Hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này được miễn thuế xuất khẩu; Hàng hóa là vật liệu xây dựng xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng cho các mục đích khác với quy định tại Điều 1 Thông tư này phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định hiện hành."

Căn cứ quy định nêu trên:

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

– Trường hợp khi công ty Mirae đưa nguyên liệu, vật tư xây dựng từ nội địa Việt Nam vào khu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì nguyên liệu, vật tư xây dựng này được xác định là hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan để xây dựng công trình cho riêng công ty Namuga (không phải để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của khu phi thuế quan) nên phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định. Trị giá tính thuế thực hiện theo quy định của Thông tư số 205/2010/TT–BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ–CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT–BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng hóa chịu thuế.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

a) Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ–CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: ''Thuế suất 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan".

b) Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT–BTC nêu trên quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu; như sau:

"– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này"

c) Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT–BTC nêu trên quy định:

"2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan"

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên:

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Trường hợp của công ty TNHH xây dựng Mirae ký hợp đồng với công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ là doanh nghiệp chế xuất để thực hiện xây dựng nhà xưởng, công trình theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng, không cần điều kiện tờ khai hải quan.

+ Đối với nhà thầu phụ thực hiện thiết kế, thi công khi xuất hóa đơn cho Công ty Mirae (không phải là doanh nghiệp chế xuất) thì không được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

3. Về thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa do doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư 128/2013/TT–BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo Thông tư số 196/2012/TT–BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thương mại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Xây dựng MIRAE được biết./.

 

TT. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Lưu Đức Huy*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Ngày:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Ngày:

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Ngày:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Ngày:

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Không thông báo phát hành hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày:

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Mã nộp thuế

Mã nộp thuế

Ngày:

Rủi Ro Cao Về Thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế

Ngày:

Thuế TNDN tạm tính

Thuế TNDN tạm tính

Ngày:

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Ngày:

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Ngày:

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Ngày:

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Ngày:

Cách tính Thuế nhà thầu

Cách tính Thuế nhà thầu

Ngày:

Gộp báo cáo tài chính

Gộp báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế nhà thầu

Kê khai thuế nhà thầu

Ngày:

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ngày:

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Ngày:

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Ngày:

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Ngày:

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Ngày:

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày:

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Ngày:

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Ngày:

Quy trình nộp thuế điện tử

Quy trình nộp thuế điện tử

Ngày:

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Ngày:

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Ngày:

Kê khai thuế

Kê khai thuế

Ngày:

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Ngày:

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Ngày:

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Ngày:

Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Ngày:

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Ngày:

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Ngày:

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Ngày:

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày:

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Ngày:

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Ngày:

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Ngày:

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Ngày:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ngày:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Ngày:

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi

Ngày:

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Ngày:

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Ngày:

Chi phí quảng cáo facebook google

Chi phí quảng cáo facebook google

Ngày:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Ngày:

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Ngày:

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Ngày:

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Ngày:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Ngày:

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Ngày:

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 348

Hôm qua: 1348

Tuần này: 4439

Tuần trước: 9397

Tháng này: 7329

Năm nay: 321855

Tổng truy cập: 730427

X