» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp

Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp

Lượt Xem: 703

Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp

–        Doanh  nghiệp khi thay đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN, TNHH, Cổ phần Từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp kia thì xử lý tài sản như thế nào?

–        Đối với tài sản cần phải chuyển đổi quyển sở hữu thì xử lý như thế nào?

*** Căn cứ:

+++Về hướng dẫn lệ phí trước bạ:

–        Tại Điểm d, Khoản 12, Điều 3, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“12. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

d) Tài sản được chia hay góp do: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản thì phải nộp lệ phí trước bạ, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới, chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên)”.

– Tại Khoản 18, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.

– Tại Điều 154, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006) quy định:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi”.

– Tại Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng quy định:

“4- Tổ chức sử dụng đất đã được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12; khoản 1, 3 Điều 13 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, nhưng sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp đủ tiền sử dụng đất đã được miễn hoặc giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.”

= > Theo đó:

–        Trường hợp Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang (06 thành viên) chuyển đổi từ Công ty TNHH Du lịch và vận tải Phương Trang (02 thành viên) là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu, đã thay đổi sáng lập viên. Do đó, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

–        Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thi Ân đổi tên từ Công ty TNHH thương mại – xây dựng Thi Ân (hai thành viên) sang Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thi Ân (3 thành viên theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303086415 ngày 28/10/2010) là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thi Ân đăng ký lại tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ.

–        Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Thu Tâm được chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Thu Tâm không làm thay đổi chủ sở hữu công ty và không phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Do đó, Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Thu Tâm không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đối với diện tích đất mà doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Thu Tâm đã nộp lệ phí trước bạ. Nếu Công ty tiếp tục thực hiện đúng dự án được ưu đãi quy định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1172/UB-CNN ngày 16/4/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty không thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất mà Doanh nghiệp tư nhân SXTM Thu Tâm đã được giảm theo giấy chứng nhận đầu tư 1172/UB-CNN như quy định tại điểm 4 Mục I Phần C Thông tư 117/2004/TT-BTC.

***Chi tiết tại:

–        Công văn 2209/TCT-CS ngày 28/6/2011 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

–        Công văn 3720/TCT-CS ngày 24/09/2010 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 708

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6730

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4944

Năm nay: 283383

Tổng truy cập: 691955

X