» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNDN » Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Lượt Xem: 561

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

–        Doanh nghiệp làm từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không? Điều kiện để được tính vào chi phí hợp lý là gì?

–        Các khoản đóng góp từ thiện có được coi là chi phí hợp lý không ? Chi từ thiện có là chi phí hợp lý không ?

–        Căn cứ văn bản pháp lý nào? Hạch toán như  thế nào?

Các hoạt động chi thường là: ủng hộ đồng bào bão lụt, trẻ em khuyết tật, hội người mù, chi ủng  hộ địa phương, chi từ thiện…

*** Căn cứ: Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số   151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

+++ Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

–        Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

–         Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

–         Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

Tại khoản 2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).”

= > Theo đó: các trường hợp phát sinh chi ủng hộ, gây quỹ từ thiện…

–        Như vậy:

+  Các khoản chi phí không hợp lý: chi ủng hộ địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội và chi từ thiện không được trừ khi xác định thuế TNDN.

+ Các khoản chi phí hợp lý như: chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

= > Điều kiện:

+ Đúng đối tượng: theo quy định của Nhà nước tuỳ từng trường hợp. Thực hiện tài trợ bằng cách trực tiếp thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ xác định khoản tài trợ: biên bản xác nhận khoản tài trợ; giấy tờ chứng minh đúng đối tượng tuỳ trường hợp; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

–        Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi thực hiện công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đây là khoản chi ủng hộ địa phương được nêu tại khoản 2.32 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC trích dẫn nêu trên là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

–        Các Khoản kinh phí hỗ trợ cho các đoàn thể tại cơ sở kinh doanh như: Đoàn thanh niên, công đoàn để tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tham quan, du lịch, dã ngoại, về nguồn, liên hoan, tặng quà… không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế do đó các Khoản chi này không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

–        Doanh nghiệp  phát sinh khoản tiền tài trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cho UBND xã với số tiền 50 triệu đồng. Bình thường các khoản tài trợ sẽ không được coi là chi phí hợp lý, nhưng nếu khoản tiền đó tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn thì sẽ được coi là chi phí hợp lý.

–        Trường hợp Công ty có các khoản chi tài trợ như chi tài trợ cho trẻ mồ côi nhiễm chất độc màu da cam; chi tài trợ gây quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ đền ơn đáp nghĩa.... không thuộc các khoản chi phí hợp lý được trừ theo quy định nêu trên thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

–        Trường hợp các doanh nghiệp có đóng góp một phần kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước do UBND tỉnh Bình Dương kêu gọi thì khoản đóng góp kinh phí này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

+++Hạch toán chi từ thiện, ủng hộ địa phương

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

      Có các TK 111, 112, …

Khoản chi này không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào do không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cuối năm  khi quyết toán thuế TNDN năm xuất toán khoản này vào B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng thu nhập tính thuế

***Chi tiết tại:

1.      Công văn 1576/TCT-PCCS ngày 03/05/2006 khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

2.      Công văn 5336/TCT-CS  ngày 31/12/2009  chi phí hợp lý, hợp lệ các khoản chi phí tài trợ cho công tác xã hội, từ thiện

3.      Công văn số 3872 TCT/CS ngày 27/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí đóng góp xây dựng hệ thống cấp thoát nước của DNNN

4.      Công văn: 850/CT-TTHT Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phà An Giang về chi ủng hộ địa phương http://cucthue.angiang.gov.vn./.

 

 

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

   Số: 850/CT-TTHT                             An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2016

V/v chi ủng hộ địa phương      

             

  

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Địa chỉ: số 360 Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

 

Trả lời công văn số 93/CTY-TV ngày 12/4/2016 của Công ty TNHH MTV PhàAn Giang hỏi về việc chi phí hợp lý hỗ trợ công trình bê tông hóa đường đê Sa Tô xã Khánh Bình. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số   151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).”

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi thực hiện công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đây là khoản chi ủng hộ địa phương được nêu tại khoản 2.32 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC trích dẫn nêu trên là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh An Giang thông báo Công ty TNHH MTV Phà An Giang biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.  
                               

 Nơi nhận:                                                      KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG  - BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

 

- Lưu: VT, TTHT
                                                                         Bùi Thanh Bình*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Ngày:

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày:

Chi tài trợ

Chi tài trợ

Ngày:

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Ngày:

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Ngày:

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Ngày:

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Ngày:

Hóa đơn đặc thù

Hóa đơn đặc thù

Ngày:

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Ngày:

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Ngày:

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Ngày:

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Ngày:

Phụ cấp và khoán chi

Phụ cấp và khoán chi

Ngày:

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Ngày:

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Ngày:

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Ngày:

Trích trước chi phí lãi vay

Trích trước chi phí lãi vay

Ngày:

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày:

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Ngày:

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Ngày:

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ngày:

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Ngày:

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Ngày:

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Ngày:

Hàng hư hỏng mất cắp

Hàng hư hỏng mất cắp

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày:

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Ngày:

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Ngày:

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Ngày:

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Ngày:

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hoàn thuế TNDN hay không

Hoàn thuế TNDN hay không

Ngày:

Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề

Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề

Ngày:

Hợp đồng >= 20tr chia nhỏ làm nhiều hóa đơn ra nhiều ngày khác nhau

Hợp đồng >= 20tr chia nhỏ làm nhiều hóa đơn ra nhiều ngày khác nhau

Ngày:

Thưởng hàng hóa cho nhân viên dịp tất niên

Thưởng hàng hóa cho nhân viên dịp tất niên

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Phân bổ tiền lương tham gia bảo hiểm

Phân bổ tiền lương tham gia bảo hiểm

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1268

Hôm qua: 1276

Tuần này: 4011

Tuần trước: 9397

Tháng này: 6901

Năm nay: 321427

Tổng truy cập: 729999

X