» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Lượt Xem: 316
Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh
–        Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập ?
–        Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT hay sử dụng phiếu xuất kho  kiêm vận chuyển nội bộ
–        Hạch toán bán hàng đối với công ty và chi nhánh phụ thuộc?
---> Căn cứ:
–        Điểm 2.6, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015
–        Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
–        Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 khai thuế giá trị gia tăng
–        Điều 20, điều 55 Thông tư 200/2014/TT-BTC và điều 19, điều 44 Thông tư 133/2016/TT-BTC
---> Công ty mẹ xuất hàng cho chi nhánh được chọn các hình thức sau:
1.      Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
-          Công ty mẹ xuất hóa đơn chi nhánh
-          Công ty mẹ khai bán ra
-          Chi nhánh kê khai mua vào khấu trừ
-          Note: có áp dụng chung cho cả chi nhánh phục thuộc và độc lập
2.      Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiêu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
-          Công ty mẹ không xuất hóa đơn
-          Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
-          Lệnh điều động nội bộ
Chi nhánh khi bán hàng:
-          Lập hóa đơn của chi nhánh giao cho người mua,
-          Chi nhánh lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về công ty mẹ để công ty mẹ lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho chi nhánh
-          Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.
-          Chi nhánh Kê khai thuế:
+ Kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua
+ Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của công ty mẹ xuất.
 --->  Hạch toán kế toán:
- Sử dụng : 
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ 
Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
+ Hạch toán chi nhánh
- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu, ghi:
Công ty mẹ:
+ Doanh thu: Nợ TK 1368 Có TK 511,33311
+ Giá vốn:  Nợ TK 632 / Có TK 154, 155, 156.
Chi nhánh:
+ Nhập kho: Nợ TK 152, 153,155,156,... 1331/Có TK 3368
+ Doanh thu: Nợ TK 131 Có TK 511,33311
+ Giá vốn:  Nợ TK 632 / Có các TK 154, 155, 156.
+ Bù trừ các khoản phải thu nội bộ : Nợ TK 3368 / Có TK 136 
- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thu, giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp nội bộ được phản ánh là khoản phải thu nội bộ, ghi:
+ Giao hàng: Nợ TK 1368 / Có TK 154,155,156…,33311
+ Chi nhánh bán được hàng Giá vốn:  Nợ TK 632 / Có TK 1368.
+ Doanh thu: Nợ TK 1368 / Có TK 511
---> Chi tiết:
–        Công văn 3046/CT-TTHT ngày 09/04/2015 về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 

 

 

Hỏi: Kính gửi Bộ Tài Chính, - Công ty tôi đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại Tỉnh Long An. - Công ty tôi có mở một chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tại Tỉnh Đồng Nai (có mã số thuế và con dấu riêng) Hiện tại, Chi nhánh Đồng Nai có hoạt động sản xuất, nên Công ty mẹ ở Long An phải chuyển nguyên phụ liệu, bao bì,… đem ra chi nhánh để sản xuất. Vậy khi xuất nguyên liệu đi ra chi nhánh thì: - Công ty mẹ có cần xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh hay chỉ cần xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kèm lệnh điều động là được? ðVấn đề này, tôi có tìm hiểu, thì có nhiều thông tin trái chiều. Người thì bảo, chỉ xuất hóa đơn GTGT khi hoạt động xuất chuyển hàng hóa này có phát sinh giá trị gia tăng. Người thì bảo, do khác tỉnh, nên mọi việc xuất chuyển hàng hóa đều phải xuất hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ. - Nếu phải xuất hóa đơn cho chi nhánh; thì khi chi nhánh đem nguyên phụ liệu này vào sản xuất, thì sẽ ghi nhận chi phí này cho chi nhánh, tính giá thành sản xuất và nhập kho thành phẩm sản xuất tại chi nhánh. Khi chuyển thành phẩm từ chi nhánh về công ty mẹ, thì chi nhánh sẽ xuất hóa đơn GTGT tương ứng với số lượng này. Hay có thể làm: - Căn cứ vào lượng nguyên phụ liệu đã tiêu tốn trong sản xuất, chi nhánh sẽ xuất hóa đơn GTGT cho công ty mẹ về toàn bộ chi phí nguyên phụ liệu này. Công ty mẹ sẽ tập hợp chi phí này, chung với chi phí khác tại công ty mẹ, để tính giá thành cho thành phẩm nhập kho của tổng công ty? Kính mong BTC tư vấn và trả lời giúp. Trân trọng cảm ơn.

(19/10/2017)

Trả lời:

·     Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định khai thuế giá trị gia tăng như sau :

“d) …

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

…”

·     Điểm 2.6, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định :

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
 b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trụ sở chính tại tỉnh Long An có Chi nhánh (sản xuất và gia công) tại tỉnh Đồng Nai hạch toán phụ thuộc, đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi điều chuyển nguyên vật liệu để sản xuất, điều chuyển bán thành phẩm và thành phẩm từ Công ty về Chi nhánh (hoặc ngược lại) để sản xuất thì Công ty (hoặc Chi nhánh) lập hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế GTGT ở từng khâu độc lập với nhau.

Cục Thuế trả lời để Ông biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã trích dẫn tại văn bản này./.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian cưỡng chế nợ thuế

Sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian cưỡng chế nợ thuế

Ngày:

Cá nhân Cho thuê tài sản dưới 100 triệu/ năm

Cá nhân Cho thuê tài sản dưới 100 triệu/ năm

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Không phải đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Không phải đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Ngày:

Bản chụp và bản sao là gì?

Bản chụp và bản sao là gì?

Ngày:

Mã số thuế của hộ kinh doanh

Mã số thuế của hộ kinh doanh

Ngày:

Hoá đơn thiếu chữ Việt Nam

Hoá đơn thiếu chữ Việt Nam

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI THUẾ

Ngày:

Phạt chậm tờ khai

Phạt chậm tờ khai

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 835

Hôm qua: 1019

Tuần này: 1854

Tuần trước: 6556

Tháng này: 21582

Năm nay: 372294

Tổng truy cập: 780866

X